Про комісію з питань роботи із службовою інформацією в Лохвицькій районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
31.05.2017
Номер: 
189

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про доступ до публічної інформації», керуючись Указом Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших     матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, враховуючи Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Лохвицькій районній державній адміністрації,           затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації       від 10 лютого 2017 року №  48:

 

1.       Утворити комісію з питань роботи із службовою інформацією в Лохвицькій районній державній адміністрації та затвердити її склад, що додається.

 

2.       Затвердити Положення про комісію з питань роботи із службовою   інформацією в Лохвицькій районній державній адміністрації, що додається.

 

 

 

 

     Виконувач обов’язків

голови районної державної

           адміністрації                                                                    О.ПАПІРНЕНКО  

 

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

    Розпорядження голови

    районної державної

    адміністрації

    31 травня 2017 р. № 189

 

 

СКЛАД

комісії з питань роботи із службовою інформацією

 в Лохвицькій районній державній адміністрації

 

Власенко

Алла Миколаївна

-         керівник апарату районної державної адміністрації, голова комісії

Маковецька

Юлія Василівна

-         головний спеціаліст апарату районної державної адміністрації (з питань  взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи), секретар комісії                                      

 

Члени комісії:

 

Кравченко

Анатолій Андрійович

-         головний спеціаліст  районної державної адміністрації (з питань цивільного захисту населення)

Пономаренко

Вадим Миколайович

-         завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації

Сова

Вікторія Вікторівна

-         начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

Фирса

Оксана Петрівна

-         начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації

Фонта

Лілія Олексіївна

-         головний спеціаліст відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної адміністрації

Яківець

Іван Петрович

-         начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної дер-жавної адміністрації

 

 

Керівник апарату районної

державної     адміністрації                                                        А.М. Власенко

 

 

 

    ЗАТВЕРДЖЕНО

 

    Розпорядження голови

    районної державної

    адміністрації

                                                                               31 травня 2017 р. № 189

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань роботи із службовою інформацією

 в Лохвицькій районній державній адміністрації

 

І. Загальні положення

 

         1. Положення про комісію з питань роботи із службовою інформацією  в Лохвицькій районній державній адміністрації (далі – Положення) визначає основні завдання, права, склад та порядок роботи комісії про комісію з питань роботи із службовою інформацією в Лохвицькій районній державній адмі-ністрації (далі – комісія).

         2. Комісія є постійно діючим органом.

         3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими    нормативно – правовими актами, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а  також цим Положенням.

         4. Склад комісії та Положення про неї затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

ІІ. Завдання та права комісії

 

1.     Основними завданнями комісії є:

1)      складення на підставі пропозицій структурних підрозділів районної державної адміністрації та з урахуванням вимог законодавства переліку відомостей, що становлять службову інформацію (далі – перелік відомостей), і подання його на затвердження голові районної державної адміністрації;

2)      перегляд документів з грифом «Для службового користування» з метою його підтвердження або скасування;

3)      розгляд документів з грифом «Для службового користування» на предмет встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може бути використана під час опрацювання запитів на інформацію;

4)      розслідування на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації щодо фактів втрати документів з грифом «Для службового користування» та розголошення службової інформації;

5)      розгляд питання щодо присвоєння грифа «Для службового користування» документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена     переліком відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ;

6)      вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується ознайомити іноземців або які будуть їм передані з дозволу голови районної державної адміністрації.

2.     Комісія має право:

1)      одержувати від структурних підрозділів районної державної адмі-ністрації відомості та пропозиції, необхідні для роботи комісії;

2)      запрошувати на засідання, консультантів, експертів, представників структурних підрозділів  районної державної адміністрації;

3)      надавати практичну допомогу працівникам районної державної адмі-ністрації з питань організації роботи із службовою інформацією.

 

 

 

ІІІ. Склад комісії

 

1.       До складу комісії включаються: головний спеціаліст апарату районної державної адміністрації (з питань  взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи), відповідальний за роботу з документами, що містять службову інформацію; працівники загального відділу апарату районної державної адміністрації, відділу економічного розвитку, торгівлі та                 інфраструктури районної державної адміністрації, юридичного сектору апарату районної державної адміністрації; начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату районної державної адміністрації та головний спеціаліст цього відділу,  що відповідає за роботу з інформаційними запитами;   головний спеціаліст  районної державної адміністрації (з питань цивільного захисту населення).

2.       Комісія складається з голови, секретаря та членів комісії.

3.       Голова комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на комісію завдань, головує на засіданнях комісії та визначає коло питань, що підлягає розгляду.

4.       Секретар комісії забезпечує підготовку проведення засідань комісії та документів, що підлягають розгляду на засіданнях комісії, ведення протоколів засідань комісії, забезпечує збереженість документації.

У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує один із членів комісії, що обирається за поданням голови комісії.

5.       Члени комісії мають право:

1)    ознайомлюватись з документами, поданими на розгляд комісії;

2)    висловлювати свою позицію під час засідання комісії;

3)    брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

4)      надавати голові комісії пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, зберігання, використання, знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять службову інформацію. 

6.       Члени комісії зобов’язані:

1)    брати участь у засіданнях комісії та голосуванні;

2)      дотримуватись вимог Положення та забезпечувати виконання рішень комісії.

3)      не розголошувати відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії.

 

IV. Порядок роботи комісії

 

1.  Формою роботи комісії є засідання, які проводяться в разі потреби.    Дату, час і місце проведення засідання визначає її голова.

2.  Секретар комісії за рішенням голови комісії забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів  апарату районної державної адміністрації та окремих осіб рішення комісії.

3.  Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

4.  Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

5.  Хід за результатами засідання оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії.

6.  Організаційне та матеріально – технічне забезпечення діяльності комісії здійснює головний спеціаліст апарату районної державної адміністрації (з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи).

 

 

 

Керівник апарату районної

державної     адміністрації                                                        А.М. Власенко

               

Наверх ↑