Про внесення змін до Положення про службу у спра-вах дітей Лохвицької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
30.06.2016
Номер: 
278

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового положення  про службу у справах дітей районної, районної у містах   Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про            затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої дер-  жавної адміністрації», та з метою приведення розпорядження голови рай-    держадміністрації у відповідність до чинного законодавства:

1. Внести до Положення про службу у справах дітей Лохвицької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 жовтня 2007 року № 277 «Про затвердження Положення про службу у справах дітей Лохвицької районної державної адміністрації» (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

          2. Визнати такими, що втратили чинність,  розпорядження  голови  Лох-   вицької районної державної адміністрації:

  від 22 червня 2011 року № 254 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.10.2007 року № 277»;

  від 14 лютого 2015 року № 58 «Про внесення змін та доповнень до Положення про службу у справах дітей Лохвицької районної державної адміністрації».

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                        розпорядженням голови

                        райдержадміністрації

                        01 жовтня 2007 року № 277

                        (в редакції розпорядження                                             

                                        голови райдержадміністрації

                                         30 червня 2016 р. № 278)                                       

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Лохвицької районної

державної адміністрації

(нова редакція)

          1. Служба  у  справах  дітей     районної  держадміністрації (далі — служба) є структурним підрозділом районної  держадміністрації,  який утворюється  головою районної держадміністрації, підзвітний та під-         контрольний голові районної  держадміністрації  та  службі у справах дітей Полтавської обласної держадміністрації.

          2.  Служба  у своїй  діяльності  керується  Конституцією і  законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної
Ради України,  прийнятими  відповідно до Конституції  і  законів України,
актами Кабінету  Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голів Полтавської обласної,  Лохвицької районної держадміністрацій,  наказами начальника служби у справах дітей Полтавської обласної держадміністрації.

         3. Основними завданнями служби є:

 1) реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

 2) розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

 3) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм   власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

 4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

 5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

  6) ведення державної статистики щодо дітей;

  7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та   соціально-реабілітаційних центрів(дитячих містечок);

  8)  надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню        дітьми правопорушень;

  9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та     прийомних сімей, сприяння усиновленню;

  10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів,    організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

  11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту. Сприяння  фізичному, ду-ховному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

     4. Служба,  відповідно до покладених на неї завдань:

         1) організовує розроблення і здійснення на відповідній території     заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного,         інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

         2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого     самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм    власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

         3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

         4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і     прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і       законних інтересів дітей;

         5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за   додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

         6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклу-  вальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

         7)  разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої    влади, науковими установами   організовує    і    проводить
соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про
причини і  умови  вчинення дітьми  правопорушень,  вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

         8) надає організаційну і методичну допомогу центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, здійснює безпосередній контроль за їх     діяльністю;

         9) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальною поліцією  у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей,  виявлення причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання  вчиненню дітьми правопорушень;

         10) розробляє і подає на розгляд районної держадміністрації пропозиції стосовно  бюджетних асигнувань на  виконання  програм і здійснення  заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та   безпритульності, а   також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

         11) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей,   позбавлених  батьківського  піклування, усиновлених, влаштованих до  прийомних сімей, дитячих будинків сімейного   типу та соціально-реабілітаційних центрів( дитячих містечок);

           12) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам,
батькам-вихователям, прийомним    батькам    інформацію  про   дітей,  які перебувають на обліку в службі, і видає направлення  на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

          13) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

          14) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у      сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не    рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

          15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в    прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

           16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту   для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих        будинків сімейного типу, прийомних сімей;

         17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

         18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

        19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

         20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належить  до її компетенції, через засоби масової інформації;

          21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

          5. Служба має право:

         1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого   самоврядування,   підприємствами,   установами   та  організаціями
усіх форм власності, посадовими  особами, громадянами;

         2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання     прийнятих нею рішень;

          3) отримувати   в   установленому   порядку   від   інших   структурних
підрозділів обласної, міської, районної у місті,  районної  держадміністрації, відповідних   органів місцевого   самоврядування,   підприємств,   установ   та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів дер-   жавної статистики — статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

          4)  звертатися  до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів  дітей;

          5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

  6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ,     навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;

  7)      влаштовувати дітей-сиріт та   дітей,    позбавлених   батьківського
піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

  8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

  9) перевіряти   стан   роботи   із   соціально-правового   захисту  дітей  у
закладах  для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі  необхідності   —  умови  роботи  працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

 10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

 11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

 12) порушувати   перед   органами    виконавчої   влади   та   органами
місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих     спеціально уповноваженим  центральним  органом  виконавчої  влади  у  справах  сім'ї, дітей та молоді;

        13) укладати в установленому порядку угоди про  співробітництво з
науковими   установами,   жіночими,   молодіжними,   дитячими   та   іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

         14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари
з питань, що належать до її компетенції;

         15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

          16) визначати   потребу   в   утворенні   спеціальних  установ   і   закладів
соціального захисту для дітей;

         17) розробляти   і   реалізовувати   власні   та   підтримувати   громадські програми  соціального  спрямування   з   метою  забезпечення  захисту  прав, свобод і законних інтересів дітей;

  18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають  на  обліку  в  службі,   за  місцем їх  проживання,   навчання  і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

  6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з
іншими структурними підрозділами Лохвицької районної державної адміністрації та органів місцевого   самоврядування,   підприємствами,   установами   та   організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і   громадянами.

         7. Службу   очолює   начальник,   який   призначається   на   посаду   і
звільняється з посади головою Лохвицької районної держадміністрації за  погодженням  із  заступником  голови та начальником  служби  у  справах  дітей   Полтавської  обласної держадміністрації.

         8. Начальник служби може мати заступників, які за його  поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою Лохвицької       районної держадміністрації.

  9. Начальник служби:

  1) здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

  2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про службу;

  3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

  4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

  5) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

  6) може входити до складу колегії відповідної районної державної адміністрації;

  7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

  9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  10) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови районної державної адміністрації;

  11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

  Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

  12) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

  13) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  10. Для здійснення функцій   щодо проведення  процедури  усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних        сімей покладаються на сектор з питань усиновлення, опіки та піклування служби у справах дітей, який утворюється у складі служби. Штатна       чисельність сектору встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

  11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції
служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби      (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації,   органів   внутрішніх   справ,    представників         підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

  Склад колегії затверджується головою районної держадміністрації за поданням начальника служби.

  Рішення колегії проводяться в дію наказами начальника служби.

  12.    Для  розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності   та   вирішення   інших   питань   у   службі  можуть     утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

  13. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.

  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби            затверджуються  головою  районної держадміністрації.                                                                                                                                                                                   

  Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює Лохвицька    районна державна адміністрація.

  Кошторис та штатний розпис служби затверджуються в установленому порядку головою районної держадміністрації  в межах  визначеної      граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.

  14. Служба є юридичною особою публічного права має печатку із зображенням  Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                   А.М.Власенко

Наверх ↑