Про внесення змін до Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району та його структуру

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
19.10.2016
Номер: 
432

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (із змінами), керуючись Податковим кодексом України (із змінами) та з метою приведення Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району у відповідність із вимогами до чинного законодавства України:

 

1. Внести зміни до Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району та його структуру, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 30 червня 2010 року № 194 «Про затвердження Положення про терто-ріальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району та його структуру» (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 квітня 2016 року № 169 «Про внесення змін до Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району та його структуру».

 

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    О.ПАПІРНЕНКО

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     розпорядженням голови

                                                                                     Лохвицької районної

                                                                                     державної адміністрації

                                                                                     30 червня 2010 р. № 194

                                                                                     (в редакції розпорядження

                                                                                     голови райдержадміністрації

                                                                                        19 жовтня 2016 р. № 432 )                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР

СОЦІАЛЬНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                                                            

 

 

        1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лохвицького району (далі - територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Лохвицька районна державна адміністрація Полтавської області (далі – Лохвицька райдержадміністрація).

        Територіальний центр утворюється для  надання  соціальних  послуг  громадянам,  які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги,   за   місцем   проживання,   в   умовах  тимчасового або денного перебування.

        Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

 

        2. Територіальний  центр   у   своїй   діяльності   керується Конституцією та   законами  України,  указами Президента  України  та  постановами   Вер-ховної   Ради   України, прийнятими відповідно  до  Конституції  та законів України,  актами Кабінету Міністрів  України,  наказами  Міністерства со-ціальної політики України, Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, розпорядженнями Лохвицької райдержадміністрації, рішеннями Лохвицької районної ради, іншими нормативними актами з питань, що регулюють його діяльність, а   також цим   Положенням.

 

         3. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

 

         4. На  надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:

         громадяни похилого віку,  інваліди,  хворі  (з  числа  осіб  працездатного  віку  на  період до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),   які   не  здатні  до  самообслуговування  і  потребують постійної сторонньої   допомоги,   визнані   такими   в   порядку, затвердженому МОЗ;

         громадяни, які  перебувають  у  складній  життєвій ситуації, у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою ( і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей,  дітей-інвалідів, осіб похилого віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх  сімей  нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

 

         5. Територіальний  центр  утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази,  зокрема  приміщень,  що  відповідають будівельним,   технічним,  санітарно-гігієнічним  нормам,  вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

 

          6. Положення про територіальний центр, його структура за пропозицією структурного  підрозділу з питань соціального захисту населення Лохвицької райдержадміністрації, за погодженням з Департаментом соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, затверджуються Лохвицькою райдержадміністрацією.

         Кошторис, штатний  розпис  територіального  центру, затверджує голова Лохвицької райдержадміністрації.

 

           7. Методичне забезпечення діяльності  територіального  центру здійснює  Міністерство соціальної політики України, координацію та  контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку Департамент   соціального   захисту    населення    Полтавської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – структурний підрозділ з питань соціального захисту населення Лохвицької райдержадміністрації.

         Для забезпечення    реалізації   соціальної   політики   щодо надання    соціальних послуг територіальний центр взаємодіє із структурними підрозділами Лохвицької райдержадміністрації, Лохвицькою районною радою, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

 

         8. Основними завданнями територіального центру є:

         виявлення громадян,  зазначених  у  пункті  4  цього Положення,  формування  електронної  бази  даних  таких  громадян, визначення  (оцінювання)  їх  індивідуальних  потреб у соціальному  обслуговуванні  (наданні  соціальних послуг);

         забезпечення якісного надання соціальних послуг;

         установлення зв'язків   з   підприємствами,   установами   та організаціями всіх форм  власності,  фізичними  особами,  родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в  наданні   соціальних послуг   громадянам,   зазначеним   у  пункті  4  цього  Положення.

 

         9. У  територіальному   центрі   утворені   такі структурні підрозділи:

         1) відділення:

         соціальної допомоги вдома;

         денного перебування;

         кінезотерапевтичних та рекреаційних послуг;

         організації   надання   адресної  натуральної  та  грошової допомоги;

         2) інші підрозділи,  діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.

 

         9-1. Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадян, зазначених у пункті 4 цього Положення, за їх місцем проживання.

 

         10. Територіальний центр очолює директор,  який призначається на  посаду  та  звільняється  з  посади  в  установленому  порядку Лохвицькою рай-держадміністрацією  за  пропозицією структурного  підрозділу з питань со-ціального захисту населення Лохвицької райдержадміністрації, погодженою з Департаментом соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.

         Посаду директора територіального центру може  займати  особа, яка  має  вищу  освіту (магістр,  спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на  керівній  посаді  не менш  як  п'ять років.

 

           11. Директор територіального центру:

           1) організовує    роботу    територіального    центру,   несе персональну відповідальність  за  виконання  покладених  на  центр завдань, забезпечує  проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

         2) затверджує  посадові  обов'язки  заступників  директора  і керівників   структурних   підрозділів   та   інших    працівників територіального центру;

         3) координує      діяльність      структурних     підрозділів територіального центру;

         4) подає Лохвицькій райдержадміністрації пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат територіального центру;

         5) укладає  договори,  діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

         6) розпоряджається коштами  територіального  центру  в  межах зат-вердженого  кошторису  витрат  та  відповідно  до  їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

         проведення щорічного   профілактичного    медичного    огляду соціальних  працівників  та  соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

         придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу,  взуття,  велосипедів,  проїзних  квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

        придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;    

        підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

        7) призначає в установленому порядку на посаду і  звільняє  з посади працівників територіального центру;

        8) видає  у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування  громадян),  організовує  і контролює їх виконання;

        9) розробляє і   подає  на  затвердження  Лохвицькій райдержадміністрації   проект положення про територіальний центр;

       10) затверджує    положення    про    структурні   підрозділи територіального центру.

 

        12. Територіальний центр утримується за рахунок  коштів,  які відповідно до Бюджетного кодексу України  виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення  та  соціальне забезпечення,  інших надходжень,  у тому  числі від  діяльності його структурних підрозділів,  від надання платних со-ціальних  послуг,   а   також   благодійних   коштів   громадян, підприємств, установ та організацій.

 

        13. Гранична  чисельність  і  фонд  оплати  праці працівників територіального центру затверджується Лохвицькою райдержадміністрацією.

        Умови оплати  праці  працівників  територіального  центру  та штатна чисельність  визначаються  відповідно  до  законодавства  з питань оплати

праці,  норм часу,  чисельності та типового штатного нормативу  чисельності  працівників  територіального  центру, що затверджуються наказами Міні-стерства соціальної політики України.

        Заохочувальні виплати директору територіального центру здійснюються за погодженням голови Лохвицької районної державної адміністрації.

        Преміювання штатних працівників здійснюється відповідно до положення про преміювання, затвердженого директором територіального центру.

 

        14. Для   надання  соціальних послуг територіальний центр  має  право  залучати  на  договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

         У територіальному центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні  команди  відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу  з  надання  соціальних  послуг  у територіальному   центрі   соціального   обслуговування   (надання соціальних   послуг), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України.

 

         15. Територіальний центр має право  в  установленому  порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу,  в тому числі із-за кордону,  яка використовується для  надання  допомоги  громадянам, зазначеним  у  пункті  4  цього Положення,  та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

          151   Заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) серед працівників Лохвицької районної державної адміністрації, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення Лохвицької райдержадміністрації, інших пов’язаних з ними осіб та працівників територіального центру.

          152    Передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення територіального центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

          153  Доходи (прибутки) територіального центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання територіального центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Положенням про територіальний центр.

 

         16. Перевірка роботи та контроль за організацією  діяльності, пов'язаної  із  наданням  соціальних послуг,  структурних підрозділів територіального центру,  ревізія фінансово-господарської  діяльності  центру проводяться відповідно до законодавства України.

 

         17. Територіальний центр є юридичною особою,  має самостійний баланс,  рахунки  в  органах  Державного казначейства,  печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки. Юридична адреса територіального центру: м. Лохвиця, вул. Перемоги, 16.  

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

                                                      

ДолученняРозмір
dod._do_zmini_do_polozhennya_pro_tercentr_no432.doc74 КБ
Наверх ↑