Про внесення змін до Положення про відділ освіти Лохвицької районної державної адміністра-ції

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
30.06.2016
Номер: 
276

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» та з метою належної організації роботи відділу освіти райдержадміністрації:

 

внести зміни до Положення про відділ освіти Лохвицької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Лохвицької районної державної адміністрації від 05 вересня 2012 року № 535 «Про зат-вердження положення про відділ освіти Лохвицької районної державної адміністрації», виклавши його в новій редакції, що додається.

 

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                               розпорядженням голови

                                         Лохвицької районної

                                              державної адміністрації

                                                           05 вересня 2012 р. № 535                                                                                    (в редакції розпорядження голови

                                         Лохвицької районної

                                              державної адміністрації

                                                     30 червня 2016 року № 276)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Лохвицької районної

державної адміністрації

(нова редакція)

 

 1. Відділ освіти Лохвицької районної державної адміністрації (далі - відділ освіти) є  структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою Лохвицької районної державної адміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

 

 2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти України,  розпорядженнями голів Полтавської обласної та Лохвицької районної державних адміністрацій, рішеннями Полтавської обласної ради та Лохвицької районної ради, а також положенням про відділ освіти.  

 

3. Основними завданнями відділу освіти є:  

реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;  

створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;  

здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління районної державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;  

зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;  

аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;  

організація навчально-методичного і кадрового забезпечення  навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

контроль за дотриманням законодавства  з  питань освіти, державного стандарту загальної середньої  освіти  всіма  загальноосвітніми  навчальними закладами, розташованими на території району;  

участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;  

проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;  

забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у  загальноосвітніх навчальних закладах.  

 

4. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:  

1) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що  належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;  

2) визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної  матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;  

3) готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми  навчальними закладами території обов'язкового обслуговування дітей  шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного  віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного  віку в загальноосвітніх навчальних закладах;  

4) вивчає  потребу та вносить пропозиції щодо утворення  навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують  соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та  виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;  

5) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення  вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою  навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої  освіти, складання іспитів екстерном;  

6) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних  навчальних закладах;  

7) сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин,  які проживають у районі;  

8) надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім'ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім'ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав  неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;  

9) координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездогляд-ності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в  районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;  

10) забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;  

11) координує роботу навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;  

12) надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль  за  організацією  безоплатного  регулярного  підвезення  до  місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;  

13) організує  харчування  дітей  у  навчальних  закладах   за  рахунок бюджету і залучених коштів та встановлює розмір коштів, що виділяються для харчування однієї дитини на день відповідно до бюджетних призначень на фінансовий рік;  

14) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;  

15) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;  

16) впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані  Міністерством освіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх  навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;  

17) організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в  установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед  учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри  дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;  

18) забезпечує організацію в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;  

19) видає інформаційно-методичні бюлетені;  

20) сприяє   діяльності   дитячих  та  молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств;  

21) координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;  

22) забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної  роботи;  

23) організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;  

24) забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;  

25) погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;  

26) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної  літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;  

27) прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки,  перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних  кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм  розвитку педагогічної освіти;  

28) організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

29) проводить  атестацію  педагогічних  і керівних  кадрів  навчальних закладів у межах своєї компетенції;  

30) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;  

31) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції  щодо заохочення та нагородження працівників освіти;  

32) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування  загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які  перебувають у кому-нальній власності, аналізує їх використання;  

33) контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов'язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення  коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для  задоволення матеріально-побутових потреб учнів;  

34) контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту,  рівня  і  обсягу  освітніх  послуг  відповідно  до рівня і профілю навчання;  

35) інспектує навчальні заклади, що належать до сфери  управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;  

36) проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;  

37) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання  та опрацювання ін-формації і формування банку даних;  

38) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);  

39) взаємодіє з органами місцевого самоврядування;  

40) проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності, їх підготовку  для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;  

41) забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.  

 

5. Відділ освіти має право:  

залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;  

брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;  

скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників  навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;  

вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;  

зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпо-ряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;  

укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, нала-годжувати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.  

 

6. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє  з  іншими підрозділами Лохвицької районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян на території Лохвицького району, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для  виконання покладених на нього завдань.  

 

7. Безпосередньо відділу освіти підпорядковані такі установи і навчальні заклади, які в установленому порядку передані до комунальної власності району:

районний методичний кабінет;

Лохвицький міський центр дитячої та юнацької творчості;

Сенчанський Будинок дитячої та юнацької творчості;

Лохвицька міська станція юних техніків;

Лохвицький міський еколого-натуралістичний центр;

Лохвицька комплексна дитячо-юнацька спортивна школа;

загальноосвітні школи І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів;

дитячі дошкільні заклади системи освіти;

централізована бухгалтерія відділу освіти;

група централізованого господарського обслуговування;

районна психолого-медико-педагогічна консультація;

логопедичний кабінет.

 

8. Функціонально відділу освіти підпорядковуються:

відомчі дитячі дошкільні заклади;

бухгалтерія Лохвицької та Червонозаводської міських та сільських рад з питань фінансування освітніх закладів.

 

9. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Лохвицької районної державної адміністрації за по-годженням із заступником голови Полтавської облдержадміністрації та з ди-ректором Департаменту освіти і науки Полтавської  обласної державної  адміністрації.

Особа, яка призначається на посаду начальника районного відділу освіти, повинна мати  вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних  закладах не менш як 3 роки.  

 

10. Начальник відділу освіти може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником відділу освіти за погодженням з директором Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної ад-міністрації.

   

Перелік питань, які вирішує заступник, визначаються функціональними обов’язками працівників апарату відділу. На  період  відсутності начальника заступник виконує його обов’язки.

 

11. Начальник відділу освіти:  

1) здійснює  керівництво  діяльністю   відділу,  забезпечує  виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь  відпові-дальності заступника начальника відділу та його працівників;  

2) представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;  

3) подає  на  затвердження  голови  районної державної адміністрації проект кошторису доходів і  видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;  

4) затверджує  положення про підрозділи і служби районного відділу, функціональні обов'язки його працівників;  

5) розпоряджається коштами, які виділяються на утримання  відділу;  

6) планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;  

   7) видає у межах компетенції відділу накази, аналізує і контролює їх виконання.

   Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України.

Накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства, або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою Лохвицької районної державної адміністрації, директором Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, або оскаржені в судовому порядку;  

8) затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;  

9) призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми  власності, педаго-гічних працівників навчально-виховних закладів;  

10) заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів, установ освіти та педагогічних працівників навчально-виховних закладів;

11) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу освіти, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу освіти, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

12. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою Лохвицької районної державної адміністрації за поданням начальника  відділу.  

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу освіти.

  

13. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педаго-гічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет, як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього;

 

14. При відділі освіти може створюватися  рада  керівників  навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості;  

 

15. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної державної адміністрації.  

Структуру і штатний розпис відділу освіти затверджує начальник  відділу в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.  

 

16. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

 

Наверх ↑