Про внесення змін в додаток до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 липня 2012 року № 415

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
09.10.2014
Номер: 
339

У відповідності до статей 39, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року   № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації» (із змінами та доповненнями):

1. Внести зміни в додаток до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 липня 2012 року № 415 «Про функціональні повноваження голови районної державної адмініс­трації, першого заступника та за­ступника голови районної держав­ної адміністрації», виклавши його у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 липня 2013 року № 336 «Про внесення змін до функціональних повноважень голови районної державної адміністрації, першого заступника та заступника голови районної державної адміністрації». 

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    М.ШИЯН

 

 

Додаток

до розпорядження голови

районної державної

адміністрації

                                                                                      09.10.2014 № 399

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації, першого заступника

та заступника голови районної державної адміністрації

 

 І. Голова районної державної адміністрації

1.     Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її          ді­яльністю,  несе  відповідальність за виконання покладених на районну дер-жа­вну адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.

2.     Здійснює контроль та забезпечує виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

3.     Формує склад районної державної адміністрації, визначає її структу­ру, виходячи з бюджетних асигнувань, виділених на утримання районної державної адміністрації.

4.     В межах бюджетних асигнувань визначає граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управлінь, відділів та інших структурних підрозді­лів і апарату районної державної адміністрації.

5.     Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників управлінь,  відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації відповідно до вимог статей 10 та 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

6.     Призначає на посаду та звільняє з посади керівника апарату районної державної адміністрації, керівників та інших працівників структурних під­розділів районної державної адміністрації.

7.     Визначає розподіл обов’язків між головою, першим заступником та        заступником голови районної державної адміністрації.

 8. Затверджує регламент районної державної адміністрації, положення про апарат та визначає його структуру, положення про управління, відділи та інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

9.  Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими
державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними
партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, уста-
новами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і
за її межами.

10. Вносить на розгляд районної ради питання, пов'язані з виконанням
делегованих повноважень та інші пропозиції, щорічно звітує перед районною
радою з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та
культурного розвитку і делегованих повноважень.

11.    Регулярно інформує про свою діяльність голову обласної державної адміністрації, щорічно звітує перед ним.

12.            В разі необхідності порушує перед міністерствами та іншими цент-ральними органами  виконавчої  влади  вмотивовані  питання  про  відповід­ність займаній посаді керівників їх територіальних органів.

13.            Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, уста­нов, організацій, що належать до сфери управління районної державної адмі­ністрації.

14.            Погоджує в установленому порядку призначення та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників підприємств, установ і організацій Збройних Сил та інших війсь­кових формувань в Україні.

15.            Звертається  до  власника підприємства, установи, організації чи уповноваженої ним особи з вмотивованим поданням про притягнення до від­повідальності їх керівників в разі порушення ними законів.

16.            В межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів районної державної адміністрації, використовуючи їх лише за цільовим приз­наченням.

17.            Регулярно  інформує  населення  про  стан  виконання  повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

18.            Очолює цивільну оборону району, оголошує в разі стихійного ли­ха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації.

19.            Забезпечує планування, організацію та контроль за проведенням в районі заходів щодо мобілізаційної підготовки  та мобілізації.

20.            Здійснює контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності району.

21.            Очолює територіальну оборону в районі.

22.            Забезпечує в межах повноважень планування, організацію та здійснення заходів з питань територіальної оборони району.

23.            Відповідно до компетенції забезпечує здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці, захисту службової та конфіденційної інформації.

24.            Сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі економі­ки, захисту прав людини, екологічної безпеки, охорони здоров'я, освіти, культури, фізкультури і спорту, зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності, розширенню експертної бази і збільшенню виробництва продукції на експорт.

25.            Розглядає та подає у встановленому порядку до відповідних орга­нів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економіч­ного потенціалу району.

26.            На виконання Конституції України, законів України, актів Прези­дента України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень в межах своїх повноважень видає розпо­рядження.

27.            Скасовує накази керівників управлінь, відділів та інших структур­них підрозділів районної державної адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного суду та ак­там мі-ністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

        23.      Утворює  для  сприяння  здійсненню  повноважень районної держав­ної адміністрації консультативні дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, визначає їх завдання, функції та персональний склад.

24.     Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами
України,  актами  Кабінету  Міністрів  України,   органами   виконавчої   влади вищого рівня.

25.     Безпосередньо спрямовує, координує та контролює діяльність:
                  відділу  фінансово-господарського   забезпечення  апарату  районної  державної адміністрації;

фінансового управління районної державної адміністрації.

26.     В межах своїх повноважень координує та контролює діяльність:
Лохвицького районного управління юстиції;

Лохвицької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Полтавській області;

 районного відділу управління міністерства внутрішніх справ України в Полтавській обла­сті;

управління державної казначейської служби України у Лохвицькому районі Полтавської області;

Лохвицької міжрайонної державної фінансової інспекції.

27.     Здійснює керівництво:

           колегією районної державної адміністрації;

           координаційною радою з питань розвитку підприємництва;     

           постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян;

           комісією з питань захисту прав дитини;

           районною робочою групою з координації роботи щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

           районною робочою групою з питань ефективності діяльності суб’єктів господарювання;

          Форумом місцевого розвитку та впровадження проекту  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;

          координаційним штабом щодо стабілізації цінової ситуації в районі;

          районною тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

 

II. Загальні обов’язки та права першого заступника, заступника го­лови районної державної адміністрації.

1. Перший заступник та заступник голови районної державної адмі­ністрації у галузях і сферах діяльності, визначених цим Розподілом, здійс­нюють на території району такі функції:

1.1.         Забезпечують виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів вико­навчої влади вищого рівня.

1.2.         Організовують виконання обласних і районних програм соціаль­но-економічного і культурного розвитку, відповідних цільових програм, роз­поряджень голови обласної державної адміністрації та голови районної дер­жавної адміністрації, повноважень, делегованих районною радою.

         1.3.   В межах своєї компетенції вирішують питання, пов'язані з розвит­ком і функціонуванням визначених галузей і сфер діяльності дотримання за­конних прав та інтересів громадян в цих галузях і сферах.

1.4.         Забезпечують взаємодію відповідних структурних підрозділів ра­йонної державної адміністрації та районних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.

1.5.         Забезпечують здійснення відповідними органами державного кон­т-ролю в межах, визначених Конституцією і законами України.

1.6.         Відповідають згідно з розподілом повноважень за підготовку пи­тань для розгляду на колегіях районної державної адміністрації, вносять про­позиції щодо порядку денного засідань колегії районної державної адмініст­рації.

1.7.         Подають у встановленому порядку пропозиції до перспективного і поточного планів роботи районної державної адміністрації та порядку денно­го щотижневих нарад у голови районної державної адміністрації.

1.8.         Здійснюють керівництво відповідними колегіальними органами (комісіями, радами, тощо).

1.9.         Виконують інші повноваження за дорученнями голови районної державної адміністрації.

 

2.                 Перший заступник та заступник голови районної державної адмі­ністрації несуть персональну відповідальність за стан справ у галузях і сфе­рах     діяльності, визначених цим Розподілом, перед головою районної держав­ної адміністрації.

3.                 При виконанні покладених на них функцій перший заступник,            за­ступник голови районної державної адміністрації діють лише на підставі та у спосіб,  передбачені  Конституцією і  законами  України, в  межах  повнова­жень, визначених чинним законодавством та цим Розподілом.

4.                 Для виконання покладених на першого заступника та заступника голови районної державної адміністрації завдань вони мають право:

вимагати подання необхідної статистичної інформації та інших да­них від підпорядкованих їм управлінь і відділів, районних підрозділів мініс­терств та інших центральних органів виконавчої влади;

давати згідно з чинним законодавством обов'язкові доручення під­приємствам,  установам,  організаціям,  що  входять  до  сфери  їх   управління, ви­значеної цим Розподілом;

залучати до виконання поставлених завдань не підпорядковані їм управління і відділи районної державної адміністрації за погодженням з  заступником, який координує та контролює діяльність цих відділів;

вносити вмотивовані пропозиції голові районної державної адміні­страції про притягнення до відповідальності керівників підпорядкованих їм структурних підрозділів  районної  державної  адміністрації  в  разі  незадовіль­ного  виконання завдань, покладених на ці підрозділи;

порушувати перед головою районної державної адміністрації пи­тання про звернення до власників підприємств, установ, організацій з подан­ням про притягнення їх керівників до відповідальності в разі порушення ни­ми законів, вносити проекти таких мотивованих подань.

5. У своїй діяльності перший заступник та заступник голови район­ної державної адміністрації керуються Конституцією і законами України, ак­тами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями го­лови обласної державної  адміністрації та іншими нормативними актами об­ласної дер-жавної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

 

ІІІ. Перший заступник голови районної державної адміністрації

1.  Здійснює функції і повноваження щодо розвитку економіки району та підприємництва, галузей промисловості,  будівництва,  житлово-комунального господарства, енергозабезпечення, транспорту, зв'язку, торго­вельного і побутового обслуговування,  галузі сільського господарства, використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля, оборонної, мобілізаційної ро­боти.

2.                   Відповідно до покладених на нього завдань перший заступник голови районної державної адміністрації здійснює такі повноваження:

2.1.           Контролює роботу з підготовки для розгляду та затвердження ра­йонною радою проектів програм соціально-економічного розвитку району, організовує контроль за їх виконанням.

2.2.           Координує роботу щодо складання проекту бюджету району та ра­йонного бюджету та їх виконання, забезпечує вчасне внесення проекту ра­йонного бюджету на розгляд районної ради.

2.3.   Здійснює контроль за станом фінансової дисципліни, виконанням державних контрактів і зобов'язань перед бюджетом, своєчасною і в повному обсязі сплатою податків та платежів до бюджетів всіх рівнів.

2.4.     Координує роботу щодо:

 підготовки і подання до обласної державної адміністрації в установле­ному порядку фінансових показників і пропозицій щодо обсягу коштів Дер­жавного бюджету України для їх перерозподілу між територіальними грома­дами та розмірів дотацій і субсидій, балансів фінансових ресурсів для враху­вання їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирів­нювання;

складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком балансів трудових матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих буді­вельних матеріалів, палива, проведення розрахунків коштів та визначення рі­вня обслуговування, обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбаче­них законодавством мінімальних соціальних потреб;

 визначення доцільності розміщення на території району нових підпри­ємств та інших об'єктів незалежно від форм власності.

2.5.         Забезпечує  розгляд та прийняття рішень за пропозиціями органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території району.

2.6.         Координує діяльність підприємств, установ, організацій в галузі промисловості,   будівництва,     транспорту,     зв'язку,    житлово-комунального го­сподарства, енергозабезпечення, торгівлі та побутового обслуговування по виконанню основних показників соціально-економічного розвитку району.

2.7.         Здійснює на території району координацію робіт щодо управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління районної державної адміністрації, створення, реалізації та лікві­дації      підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

2.8.         Координує підготовку пропозицій до проектів програм приватиза­ції державного майна.

2.9.         Контролює здійснення делегованих районною радою функцій управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних гро­мад.

2.10.    Організовує роботу по укладенню договорів з підприємствами, установами, організаціями та населенням по залученню їх коштів для будів­ництва, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, осві­ти, культури, со-ціального забезпечення, житлово-комунальних об'єктів, кон­тролює їх виконання.

2.11.    Контролює дотримання встановлених цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, затверджує нормативи енергоресурсів та послуг.

2.12.    Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку під­приємництва,  ринкових структур, сприяє залученню інвестицій. Забезпечує контроль за здійсненням регуляторної політики.

2.13.    Організовує розробку та проведення експертизи містобудівної до­кументації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартів.

2.14.    Забезпечує організацію обслуговування населення підприємства­ми, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку, транспорту, торгівлі та побуту, затверджує маршрути і графіки руху місцевого пасажирського транспорту, узгоджує ці питання стосовно транзит­ного пасажирського транспорту.

2.15.    Організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, ро­біт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування населення.

2.16.    Забезпечує виконання заходів щодо стабільної роботи паливно-енергетичного комплексу, дотримання встановлених лімітів використання всіх видів енергоносіїв та своєчасних розрахунків за них.

2.17.    Координує організацію робіт по забезпеченню населення паливом.

2.18.    Реалізує  державну  політику  в  галузях  нафтогазовидобування  та ге­ологорозвідки.

2.19.    Організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток архі­тектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

2.20.    Організовує розробку і забезпечує контроль за дотриманням пра­вил користування водозабірними спорудами, призначеними для забезпечення питних, побутових та інших потреб населення.

2.21.    Організовує здійснення на території району державного контролю за:

а)     охороною пам'яток історії та культури, житлового фонду;

б)     збиранням, утилізацією і захороненням промислових відходів, дотриманням правил благоустрою;

в)     додержанням архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;

г)     додержанням  правил   торгівлі,   побутового,    транспортного   і  комунального обслуговування;

ґ) охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державного мінімального розміру оплатою праці;

        д) станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням дер-
жавних контрактів за зобов'язань перед бюджетом, населенням і своєчасним
відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.

       2.22. Організовує проведення реформування земельних та майнових відносин на правах приватної власності, формування інфраструктури продо­вольчого ринку, забезпечення на ринкових засадах агропромислового вироб­ництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;

      2.23. Контролює  підготовку  пропозицій  щодо  фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає продажу для державних потреб за рахунок державного бюджету;

      2.24. Координує організацію роботи щодо забезпечення регіональних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення району в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

      2.25. Організовує підготовку пропозицій власникам землі щодо її від­чуження чи вилучення для державних потреб;

      2.26. Координує  діяльність  суб'єктів  господарської  діяльності в галузі сільського господарства по виконанню основних показників соціально-економічного розвитку району;

      2.27. Організовує розробку і виконання затверджених у встановленому порядку програм раціонального використання земель, підвищення родючості  ґрунтів, координує організацію роботи по вирішенню питань, віднесених Зе­мельним, Водним та Лісовим кодексами України до компетенції районної державної адміністрації;

      2.28. Вживає заходів щодо запобігання епізоотіям та їх ліквідації, коор­динує організацію робіт по ліквідації наслідків аварій екологічного і техно­генного характеру;

      2.29. Розглядає пропозиції та забезпечує їх подання органам місцевого самоврядування  щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

      2.30. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку сільськогосподарського вироб­ництва в районі;

      2.31. Організовує розробку районних екологічних програм, програм ра­ціонального використання лісів, водних об'єктів, контролює їх виконання;

      2.32.  Вживає заходів по відшкодуванню шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організа­ціями та громадянами;                                                                                   

      2.33. Інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються для його поліпшення;

      2.34. Організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних та техно­генних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації неза­лежно від форм власності та громадян;                                                                                           

      2.35. Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вносить в установленому законом порядку пропозиції про припинення діяль­ності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності в разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних норм;

      2.36. Забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок по­садовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організація­ми;

      2.37. Здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, контро­лює питання виробництва, поставок у війська підприємствами і організація­ми району замовленої продукції, вирішує питання шефської допомоги війсь­ковим частинам;

      2.38. Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дисло­кації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій;                

      2.39. Організовує здійснення відповідними органами на території райо­ну державного контролю за:                                                                                                 

а)    дотриманням правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;             

б)    використанням та охороною земель, лісів, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

в)    додержанням санітарних та ветеринарних правил, збиранням, утилі-
зацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів.

2.40.  За дорученням голови районної державної адміністрації здійснює інші повноваження в межах, віднесених законодавством до компетенції районної державної адміністрації.

3.   Для  забезпечення виконання наданих повноважень і управлінських функцій перший заступник голови районної державної адміністрації:

3.1.    Безпосередньо спрямовує координує та контролює діяльність:

а)    сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального гос-
подарства та будівництва районної державної адміністрації;

б)     відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації;

в) управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

г) сектору з питань архівної роботи та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації;

ґ) головного спеціаліста апарату райдержадміністрації (з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи).

3.2.    В межах своїх повноважень спрямовує і координує діяльність:

а)     районного відділу статистики;

б)    підприємств промисловості, автомобільного та залізничного транс-
порту;

в) нафтогазовидобувних, нафтопереробних та геологорозвідувальних  підприємств;

г)   районних підприємств: філії «Лохвицький райавтодор»;

ґ)   підприємств житлово-комунального господарства;

д)  районних  підрозділів   акціонерних товариств „Полтавагаз", „Полтаваобленерго";

е)     паливних складів, розміщених на територіях району;

є)     представників організацій Держохоронпраці.

ж)    відділу Держземагентства у Лохвицькому районі;

        з)    управління ветеринарної медицини в Лохвицькому районі;

и)    Лохвицького районного відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області;

і)    насіннєвої інспекції;

ї)    інспекції держтехнагляду;

й)    Лохвицького лісництва ДП «Пирятинське лісове господарство» та   Лохвицького лісництва.

3.3.   Здійснює керівництво комісіями:
        а)     спостережною комісією;

   б)     ради з питань безпечної життєдіяльності;

в)     комісією по вибору земельних ділянок під розміщення об’єктів;

г)    районною постійно діючою комісією з ліцензування операцій з металобрухтом;

ґ)     комітетом доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;  

д)      районною комісією з досудового врегулювання справ між інвесторами і органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

е)      робочою групою по контролю за ціноутворенням;

є)    районною комісією з питань визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам;

ж)     постійно діючою комісією  по  виявленню  об’єктів самовільного будівництва.

з)     комісією ТЕБ і НС;

и)    надзвичайною протиепізоотичною комісією;

і)     районною координаційною радою з питань безпеки дорожнього руху;

ї)    районною постійно діючою комісією з питань поводження з безхазяйними відходами;

й)  районною комісією з питань розмежування земель державної і кому-нальної власності;

к)     робочою  групою  з  опрацювання  та  комплексного  вирішення  питань реалізації державної політики в сфері раціонального використання та охорони земель;

л)    районною комісією з питань державної фінансової підтримки розвитку садівництва;

м)     районною комісією з питань координації міжгалузевих   відносин на ринку сільськогосподарської продукції;

н)    районною комісією з визначення сільськогосподарських підприємств, яким надаватимуться кошти з районного бюджету, що надходять      в порядку відшкодування витрат, сільськогосподарського і лісогосподарського вироб-ництва;

о) районною робочою групою з контролю за ситуацією на продовольчому ринку;

п) районної комісії по грошовій оцінці земель не сільськогосподарського призначення населених пунктів;

р) тимчасовою робочою групою з питань укладення договорів оренди земельних ділянок категорій не витребуваних (не розподілених) земельних часток (паїв).

 

IV. Заступник голови районної державної адміністрації

1. Заступник голови районної державної адміністрації здійснює функції і повноваження в галузі соціального забезпечен­ня та соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, забезпечення правопорядку і боротьби із злочинністю.

        2. Відповідно до покладених на нього завдань  заступник голови ра­йонної державної адміністрації здійснює такі повноваження:

2.1. Організовує на території району реалізацію державної політики в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді, соціального захисту та соціального за­безпечення   соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одино­ких непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, ін­ших громадян,    які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потре­бують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.

2.2.  Вирішує питання, пов'язані з правильним і своєчасним призначен-
ням і виплатою державних пенсій та допомог, наданням адресної соціальної допомоги, забезпеченням дотримання законодавства про пільги ветеранам та прирівняним до них особам, військовослужбовцям, звільненим з військової служби, сім'ям військовослужбовців строкової служби, інвалідам, громадя­нам похилого віку та іншим соціально незахищеним категоріям населення.

2.3. Сприяє працевлаштуванню інвалідів, здобуттю ними освіти, на-
буттю необхідної кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, сана-торно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленню піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду.

2.4. Організовує проведення робіт, пов'язаних з розробкою та здійс-
ненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і  медичного обслуговування біженців.

2.5. Вирішує питання, пов'язані з наданням населенню у встановлено-
му порядку адміністративних послуг, різного виду соціальних допомог та субсидій на житлово-комунальні послуги.

2.6. Здійснює загальне керівництво закладами освіти, охорони здо-
ров’я, культури, фізкультури і спорту.

2.7.  Організовує виконання програм повної загальної освіти, розробку прогнозів її розвитку, вживає заходів до збереження закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту.

2.8.  Організовує роботу медичних закладів району по наданню допо­моги   населенню,   контролює  надання   встановлених   пільг  і  допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшенням умов життя багатодітних сімей.

2.9.  Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням,  епідеміям та їх ліквідації.

2.10. Забезпечує  виконання  законодавства  щодо  всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, у всіх сферах суспільного життя,  створення  умов  для  розвиту  та використання мов інших національ-но­стей.

2.11. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, жіночих, молодіжних і дитячих організацій, благодійних фондів, інших гро­мадських організацій, вирішує питання, пов'язані з формами і методами співро-бітництва органів виконавчої влади з організаціями політичних партій та гро-мадських організацій, легалізованих в районі.

2.12. Забезпечує виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу слова і думки, свободу світогляду та віросповідання, вирішує питання інформаційного забезпечення населення району.

2.13.     Забезпечує зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази закла­дів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в них підприємствами, установами, організаціями торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, вирішує питання, пов'язані з обслу­говуванням соціально незахищених громадян.

2.14.     Організовує розробку та забезпечує виконання комплексних про­грам поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебі­чний розвиток їх обслуговування.

2.15.     Сприяє громадським релігійним організаціям, благодійним фон­дам, окремим громадянам у наданні допомоги соціально незахищеним гро­мадянам.

2.16.     Здійснює заходи щодо організації правового інформування і вихо­вання населення.

2.17.     Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням на території району іноземців та осіб без грома­дянства,  сприяє  органам  внутрішніх справ  у додержанні правил паспортної системи.

2.18.     Вирішує питання, пов'язані з проведенням національної гендерної політики і здійснення гендерних перетворень, які стосуються всіх сфер життєдіяльності району.

2.19.     Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню при­зову громадян на строкову військову службу та альтернативну (не військову) службу.

2.20.  Організовує здійснення відповідними органами на території райо-
ну державного контролю за:

а)    додержанням санітарних правил;

б)    додержанням законодавства про захист прав споживачів;

в)    додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти,
культури,   охорони   здоров'я,   материнства   та   дитинства,   сім'ї,   молоді   та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту.

2.21.     Забезпечує вирішення питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою в межах, визначених законодав­ством.

2.22.     Забезпечує вирішення питань Євроінтеграції на районному рівні в межах, визначених законодавством. Координує роботу щодо підготовки і внесення на затвердження в районну раду районної програми зайнятості та заходів щодо соціальної за­хищеності різних груп населення від безробіття.

2.23.     Забезпечує вирішення питань, пов'язаних з реалізацією державних гарантій у сфері праці в тому числі і права на одержання винагороди за пра­цю.

2.24.     Сприяє організації проведення згідно з законодавством оплачува­них громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

2.25.     Координує роботу щодо підготовки і внесення на затвердження в районну раду районної програми зайнятості та заходів щодо соціальної за­хищеності різних груп населення від безробіття.

2.26.     Забезпечує вирішення питань, пов'язаних з реалізацією державних гарантій у сфері праці в тому числі і права на одержання винагороди за пра­цю.

2.27.     Сприяє організації проведення згідно з законодавством оплачува­них громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні.

2.28.     Здійснює заходи щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

2.29.     Відповідає за організацію роботи з профілактики і попередження корупційних проявів серед державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування району.

2.30.     За дорученням голови районної державної адміністрації здійснює інші повноваження в межах, віднесених законодавством до компетенції ра­йонної державної адміністрації.

3.     Для забезпечення виконання покладених на нього повноважень і управлінських функцій  заступник голови районної державної адміністрації:

3.1.   Безпосередньо спрямовує, координує і контролює діяльність:

а)     відділу  з  питань  інформаційної діяльності та комунікацій з гро-мадськістю апарату районної державної адміністрації;

б)      управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;

в)     центру надання адміністративних послуг;

г)     відділу освіти районної державної адміністрації;

ґ)     відділу культури і туризму районної державної адміністрації;

д)    служби у справах дітей районної державної адміністрації;

е)  сектору з питань архівної роботи та надзвичайних ситуацій рай-держадміністрації;

є)    головного спеціаліста апарату райдержадміністрації (з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи).                                              

3.2.   В межах своїх повноважень координує діяльність:

а)     управління Пенсійного фонду України в Лохвицькому районі Пол-тавської області;

б)     центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

в)     міжрайонного управління Головного управління Держсанепідем-служби;

г)     засобів масової інформації;

ґ)     творчих спілок;

д)     районних організацій ветеранів та інвалідів.

е)     районного центру зайнятості.

є)     архівних установ.

3.3.     Здійснює керівництво:

а)     радою з питань молодіжної політики;

б)     координаційною радою у справах дітей;

в)    координаційно-методичною радою з правової освіти при райдерж-адміністрації;

г)     районною комісією з контролю за станом спортивних споруд;

ґ)     комісією по здійсненню контролю за цільовим використанням допомоги сім’ям з дітьми;

д)   комісією з розгляду питань, пов’язаних з призначенням різних видів державних соціальних допомог та житлових субсидій;

е)  міжвідомчою координаційною радою з  гендерних питань та проблем сім'ї при райдержадміністрації;

є)   радою з питань культури і духовності при райдержадміністрації;

ж)   дорадчим органом щодо здійснення координації між суб’єктами со-ціальної роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах;

з)   районним  Координаційним комітетом сприяння зайнятості населення;

и)    комісією для визначення видів і обсягів роботи з безоплатного ка-пітального ремонту жилих будинків (квартир) інвалідів війни;

і)     радою інвалідів при райдержадміністрації;

ї)    координаційною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції (СНІДУ) та боротьби з наркоманією;

й)  районною комісією з питань координації дій щодо попередження на-сильства в сім’ї при райдержадміністрації;

к)  районною координаційною радою з сприяння реформування надання соціальних послуг, розвитку та підтримки волонтерського руху;

л)   районною евакуаційною комісією;

м) комісією по перегляду нормативно-правових актів та їх відповідність чинному законодавству;

н) районним координаційним комітетом сприяння зайнятості населення;

о) комісію з питань законності, правопорядку та профілактики злочинності при районній державній адміністрації.

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

Наверх ↑