Про затвердження Положення про апарат Лохвицької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
02.08.2016
Номер: 
325

Відповідно  до  статей   44,   45  Закону  України «Про  місцеві   державні адміністрації», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, зат-вердженого постановою Кабінету Міністрів України від  11 грудня 1999 року № 2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2007 року № 1270) та з  метою забезпечення  належної та ефективної роботи апарату районної державної адміністрації:

 

1. Затвердити Положення про апарат Лохвицької районної  державної адміністрації (додається).

 

2. Визнати  таким,  що  втратило  чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 грудня 2003 року № 574 «Про затвердження Положення про апарат Лохвицької райдержадміністрації» (зі змінами).

 

 

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Розпорядження голови

                                                                                      райдержадміністрації

                                                                                        02 серпня 2016 р. № 325                    

           

 

Положення

про апарат Лохвицької районної державної адміністрації

 

1.  Апарат  Лохвицької районної  державної  адміністрації (далі -  апарат)  утворюється головою Лохвицької районної державної адміністрації і йому підпорядковується.

2. Голова Лохвицької райдержадміністрації затверджує Положення про апарат, визначає склад та структуру апарату, призначає та звільняє з посад працівників апарату в порядку, визначеному законодавством.

3. Апарат  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  законами України,  актами  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  України, розпорядженнями  голови  Полтавської облдержадміністрації  і  голови  Лохвицької райдержадміністрації, цим Положенням.

          4. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує  виконання  та  здійснення  контролю  за  виконанням  законів України,  актів  та  доручень  Президента України,  Кабінету  Міністрів  України,  актів  центральних  органів виконавчої  влади,  розпоряджень  і  доручень  голови  Полтавської облдержадміністрації,  а також  аналізу  причин  виникнення  порушень  у  виконанні  вимог  зазначених документів та внесення пропозицій щодо їх усунення;

         перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень голови Полтавської облдержадміністрації та Лохвицької райдержадміністрації територіальними органами центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень Лохвицької райдержадміністрації),   структурними  підрозділами  Лохвицької  райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

опрацьовує та подає голові Лохвицької райдержадміністрації документи, запити та звернення, які  надходять  до  адміністрації,  готує  за  ними  аналі-тичні,  довідкові  та  інші необхідні  матеріали,  а  також  проекти  доручень  голови  райдержадміністрації за цими документами;

забезпечує  дотримання  вимог  законодавства  під  час  підготовки  про-ектів розпоряджень голови Лохвицької райдержадміністрації, організовує доведення розпоряджень голови Лохвицької райдержадміністрації до виконавців;

забезпечує ведення діловодства;

 

забезпечує  облік,  проходження,  контроль  за  виконанням  документів,  їх зберігання  та  передачу  в  установленому  порядку  до  архівного  відділу  Лохвицької районної державної  адміністрації,  перевіряє  стан  цієї  роботи  в  структурних  підрозділах Лохвицької райдержадміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи;

          за дорученням голови Лохвицької райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи,  готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії Лохвицької райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

           здійснює правове забезпечення діяльності Лохвицької райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами Лохвицької райдержадміністрації;

            готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних питань та з питань роботи з персоналом, що розглядаються головою Лохвицької райдержадміністрації;

         здійснює заходи щодо запобігання та виявлення корупції;

          проводить разом із структурними підрозділами Лохвицької райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

            забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях Лохвицької райдержадміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях Лохвицької райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

          провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в Лохвицькій рай-держадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

         формує плани роботи Лохвицької райдержадміністрації та звіти про їх виконання;

          здійснює організаційне забезпечення колегій та нарад, що проводяться головою Лохвицької райдержадміністрації;

 забезпечує  облік  та  розгляд  звернень  громадян, запитів про доступ до публічної інформації,  організацію  прийому громадян,  перевіряє  в  установленому  порядку  стан  цієї  роботи  в  структурних підрозділах  Лохвицької райдержадміністрації,  здійснює  контроль  за  станом  цієї  роботи  в органах  місцевого  самоврядування,  на  підприємствах,  в  організаціях  і установах розташованих на території району;

            забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі  створення і ведення Державного реєстру виборців та контролю за виконанням актів розпорядника Державного реєстру виборців;

          забезпечує висвітлення діяльності Лохвицької райдержадміністрації;

забезпечує взаємодію із районними засобами масової інформації;

забезпечує  виконання  законодавства  щодо  національних  меншин  і  міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;

забезпечує  здійснення  заходів  щодо  охорони  громадської  безпеки,  громадського порядку, боротьби із злочинністю;

здійснює  заходи,  пов’язані  з  мобілізаційною  підготовкою,  обороною  на території району;

сприяє  підготовці  молоді  до  військової  служби,  проведенню  призову

громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу;

здійснює  фінансові  розрахунки,  пов’язані  із  забезпеченням  діяльності

райдержадміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення      діяльності Лохвицької райдержадміністрації;

веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату;

здійснює  інші  повноваження,  передбачені  законодавством  та розпорядженнями голови Лохвицької райдержадміністрації.

5.  Апарат має право:

одержувати  в  установленому  порядку  від  структурних  підрозділів  Лохвицької райдержадміністрації,  органів  місцевого самоврядування,  підприємств,  установ  і  організацій  інформацію, документи та інші дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

вносити на розгляд голови Лохвицької райдержадміністрації проекти розпоряджень;

скликати  в  установленому  порядку  наради  з  питань,  що належать  до  його компетенції;

залучати  спеціалістів  структурних  підрозділів  Лохвицької райдерж-адміністрації,  підприємств,  організацій  та  установ (за  погодженням  з  їх  керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

6.  Апарат  у  процесі  виконання  покладених  на  нього  завдань  взаємодіє зі структурними  підрозділами Лохвицької райдержадміністрації, органами  місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, а також з  підприємствами,  установами,  організаціями,  районними  осередками  політичних партій, громадськими організаціями та окремими громадянами.

7.  Структурні підрозділи  апарату здійснюють свої повноваження  на  підставі  відповідних положень,  які затверджує  голова  Лохвицької районної  державної  адміністрації,  головний спеціаліст – на підставі  відповідної посадової інструкції.

8.  Апарат  очолює  керівник  апарату,  який  призначається  на  посаду головою  Лохвицької  райдержадміністрації  за  погодженням з Полтавською облдержадміністрацією відповідно до Закону України «Про державну службу».

9.  Керівник апарату:

організовує роботу апарату, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо структури апарату, утворення, ліквідації та реорганізації структурних підрозділів та посад апарату;

забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови Лохвицької рай-держадміністрації;

організовує доведення розпоряджень та доручень голови Лохвицької райдержадміністрації до виконавців;

відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

виконує інші обов’язки, визначені регламентом Лохвицької райдерж-адміністрації та покладені на нього головою Лохвицької райдержадміністрації.

10. Керівник апарату несе персональну відповідальність за законність     прийнятих ним рішень. Накази керівника апарату, прийняті  з  порушенням  законодавства або з перевищенням повноважень, скасовуються головою Лох-вицької райдержадміністрації.

11. Керівник апарату має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою Лохвицької райдержадміністрації. Заступником керівника апарату призначається  начальник  одного  із структурних підрозділів апарату.

12. При здійсненні своїх повноважень керівник апарату:

відповідальний перед головою Лохвицької райдержадміністрації, під-контрольний йому;

взаємодіє з першим заступником та заступниками голови Лохвицької райдержадміністрації в питаннях дотримання регламенту Лохвицької рай-держадміністрації.

13. Граничну  чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників  та  видатки  на його утримання затверджує Полтавська облдержадміністрація у встановленому законодавством  порядку  відповідно  до  Закону  України «Про місцеві  державні адміністрації».  

14. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

Наверх ↑