Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Лохвицькій районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
27.04.2016
Номер: 
180

Відповідно  до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закону  України «Про адміністративні послуги», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження  Примірного  положення про центр надання адміністративних послуг» та з метою створення доступних і зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:

 

 Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг при Лохвицькій районній державній адміністрації, що додається.

 

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження голови

                                           райдержадміністрації

                                           27.04.2016 № 180            

 

                                                                                    

                                                                         

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг при

Лохвицькій  районній державній адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг при Лохвицькій районній державній адміністрації (далі – Центр) - це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру прий-мається головою райдержадміністрації.

 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної адміністрації та голови Лохвицької районної державної адміністрації та цим Положенням.

 

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Лохвицької районної державної адміністрації та включає   адміністративні  послуги  органів  виконавчої  влади,  перелік  яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

6. У Центрі за розпорядженням голови Лохвицької районної державної адміністрації може здійснюватися:

 прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації;

надання консультацій;

прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, енергопостачання тощо).

 

7. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Лохвицької районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

8. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Лохвицької районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Лохвицької районної державної адміністрації.

 

9. Адміністратор  має  іменну  печатку  (штамп)  із  зазначенням  його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

10. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій)  відповідним  суб’єктам  надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд  справ  про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 

11. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах,  органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

12. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Лохвицької районної державної адмі-ністрації, утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

 

13. Центр очолює керівник структурного підрозділу, на якого покла-дається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Лохвицької районної державної адміністрації.

 

14. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Лохвицької районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

16. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить: понеділок, середа, четвер,  п’ятниця з 800 год. до 1500 год., вівторок з 800 год. до 2000 год., без перерви на обід, вихідний день – субота, неділя.

 

17. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                 А.М.Власенко

Наверх ↑