Про затвердження Положення про фінансове управління Лохвицької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
30.06.2016
Номер: 
277

Відповідно до  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,   постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 «Про      затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої        державної адміністрації», керуючись постановою Кабінету Міністрів України     від 20 травня 2013 р. № 348 «Про затвердження Типового положення про   структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адмі-ністрації»:

 

1. Затвердити Положення про фінансове управління Лохвицької районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдерж-адміністрації від 14 лютого 2013 р. № 59 «Про Положення про  фінансове управління Лохвицької районної державної адміністрації».

 

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

                      ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                             Розпорядження голови

                                                                             райдержадміністрації

 

                                                                                      30 червня 2016 р. № 277                      

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове  управління   Лохвицької районної державної адміністрації

 

1. Фінансове управління Лохвицької районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне   Департаменту  фінансів Полтавської  обласної державної адміністрації .

2. Фінансове  управління Лохвицької районної  державної адміністрації (далі – управління ) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, розпорядженнями голів  Лохвицької районної  держадміністрації та Полтавської облдержадміністрації, рішеннями Лохвицької  районної  ради та Полтавської обласної ради, а також цим Положенням. Управління  керується також наказами директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації  прийнятими у межах його компетенції.

3. Основними завданнями  управління  є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики  на  території  Лохвицького району;

2) розроблення в установленому порядку проекту  районного  бюджету;

3) підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання на розгляд Лохвицької райдержадміністрації;

4) забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних       коштів;

5) розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

6) проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану та перспектив її подальшого розвитку;

7) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

8) здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету,  координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Управління  відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах Лохвицького району;

4) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку та вживає заходів до усунення недоліків;

5) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку Лохвицького району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного районного бюджету;

7) бере участь у:

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розпорядниками яких є інші структурні підрозділи;

підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії Лохвицької районної ради;

розробленні проектів розпоряджень голови Лохвицької районної держадміністрації;

підготовці балансу фінансових ресурсів району;

8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

9) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

10) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів             головними розпорядниками бюджетних коштів;

11) проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

12) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту районного бюджету перед його поданням  на  розгляд   до      райдержадміністрації;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами   інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові  райдержадміністрації;

14) організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням голови  районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами  райдержадміністрації, виконавчими органами міських,  сільських рад матеріалів для підготовки проекту районного   бюджету; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні  за планованим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спірних проектів,  та подає їх на розгляд голові  райдержадміністрації;

15) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та     розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного  бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;

16) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

17) проводить в установленому порядку розрахунки між районним      бюджетом та державним;

18) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного  бюджету;

19) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів  райдержадміністрації;

20) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до районного  бюджету;

21) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами сільських,  міських рад, територіальними органами державної фіскальної служби України,  територіальними органами Держказначейської служби України, надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

22) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

23) готує і подає Лохвицькій районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного   бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

24) проводить моніторинг змін, що вносяться до  районного  бюджету;

25) за рішенням Лохвицької районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

26) інформує голів районної ради, райдержадміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подає їм на розгляд    річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

27) розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду    бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

28) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району,  готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

29) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та     планів використання коштів установами і організаціями, які фінансується з    районного бюджету;

30) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

31) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Лохвицької районної ради та Полтавської обласної ради;

32) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень, проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

33) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури райдержадміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;

34) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

35) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

36) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення  бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на     підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

 зупинення операцій з бюджетними коштами;

 призупинення бюджетних асигнувань;

 зменшення бюджетних асигнувань;

 повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

 безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

37) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

38) постійно інформує населення про стан здійснення визначених          законом повноважень;

39) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

40) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

41) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

42) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

43)  бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

44) забезпечує захист персональних даних;

45) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;

46) здійснює інші, передбачені законом повноваження.

5. Управління  має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання районного  бюджету  та звітування про його  виконання;

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3)  вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення   роботи райдержадміністрації;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління, в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом рай-  держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними     органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади, а    також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Управління  очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом фінансів облдержадміністрації   в установленому законодавством порядку.

8.  Начальник  управління  має заступника, який  призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника управління.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці  в  управлінні;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про управління;

3) затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи  райдержадміністрації;

5) вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефектив-ності роботи  управління;

6) звітує перед головою райдержадміністрації та Департаментом фінансів облдержадміністрації про виконання покладених на управління  завдань та затверджених планів роботи;

7) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8) представляє інтереси управління у відносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови райдержадміністрації;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.

 Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в   територіальних органах Міністерства  юстиції України;

10) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління  в межах визначеної граничної чисель-ності та фонду оплати праці його працівників;

11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку  кошторису  управління;

12) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного  бюджету встановленим бюджетним призначенням;

13) призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до    повноважень управління;

16) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази керівника управління з питань фінансів, що суперечать      Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації або директором Департаменту фінансів облдержадміністрації.

11. Управління  утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління,  визначається в межах відповідних бюджетних призначень в установленому   законодавством порядку.

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджується в установленому законодавством порядку.

14. Управління  є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної  казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко        

Наверх ↑