Про затвердження Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Лохвицькій районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
07.04.2017
Номер: 
116
Відповідно до статті 6, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись Типовим положенням про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів  України від 07 грудня 2016 року № 999, на виконання пункту 2 розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 31 січня 2017 ро-       ку № 67 «Про затвердження Положення про координаційну раду з питань       національно-патріотичного виховання при обласній державній адміністрації», зареєстрованого Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області 08 лютого 2017 року за № 32/2479:
 
1. Затвердити Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при Лохвицькій районній державній адміністрації (додається).
 
2. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької районної дер-жавної адміністрації (Коваленко В.І.) в установленому порядку забезпечити подання цього розпорядження на державну  реєстрацію  до  Головного  територіального  управління юстиції у Полтавській області та спільно з головним спеціалістом апарату Лохвицької районної державної адміністрації (з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю) Гусенко Т.О. оприлюднити у засобах масової інформації.
 
3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника  голови  Лохвицької  районної  державної  адміністрації   Папірненко О.І.
 
 
 
 
           Голова
районної державної
      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                               Розпорядження голови
         Лохвицької районної
         державної адміністрації
         07 квітня 2017 р. № 116
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання
при Лохвицькій районній державній адміністрації
 
1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при Лохвицькій районній державній адміністрації (далі – координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення    проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері      національно-патріотичного виховання на території Лохвицького району.
 
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради     України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови Лохвицької районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
 
3. Основними завданнями координаційної ради є:
1) сприяння:
здійсненню повноважень Лохвицької районної державної адміністрації з питань національно-патріотичного виховання на території Лохвицького району, зокрема в частині виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя;
співпраці Лохвицької районної державної адміністрації з громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання;
провадженню інформаційно-просвітницької діяльності з національно-патріотичного виховання;
2) участь у сприянні Лохвицькою районною державною адміністрацією роботі громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування, військово-патріотичних центрів, гуртків, клубів;
3) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з національно-патріотичного виховання на території Лохвицького району;
4) підготовка пропозицій щодо:
удосконалення актів Лохвицької районної державної адміністрації та підвищення ефективності її діяльності з національно-патріотичного виховання на території Лохвицького району відповідно до пріоритетів та основних напрямів національно-патріотичного виховання, визначених у Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580;
розвитку військово-патріотичної і військово-спортивної підготовки молоді та всебічного сприяння Лохвицькою районною державною адміністрацією проведенню Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
 
4. Координаційна рада, відповідно до покладених на неї завдань:
1)       проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі здійснення Лохвицькою районною державною адміністрацією повноважень з питань національно-патріотичного виховання на території Лохвицького району;
2) вивчає результати діяльності Лохвицької районної державної адмі-ністрації з питань національно-патріотичного виховання;
3) проводить моніторинг стану виконання Лохвицькою районною дер-жавною адміністрацією покладених на неї завдань щодо національно-патріотичного виховання;
4) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Лохвицької районної державної адміністрації  з питань національно-патріотичного виховання;
5) подає Лохвицькій районній державній адміністрації розроблені, за результатами своєї роботи, пропозиції та рекомендації, зокрема до районних  програм з питань національно-патріотичного виховання.
 
5. Координаційна рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) і незалежних експертів (за згодою);
3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції координаційної ради;
4) утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;
5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
6) вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку      представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.
 
6. До складу координаційної ради входять:
голова координаційної ради — перший заступник голови Лохвицької районної державної адміністрації;
заступник голови координаційної ради — представник громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування (за згодою);
секретар координаційної ради — посадова особа Лохвицької районної державної адміністрації, відповідальна за координацію діяльності з національно-патріотичного виховання;
представники Лохвицького районного відділу Головного управління   Національної поліції в Полтавській області, Лохвицького районного сектору Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Полтавській області, Лохвицького районного військового комісаріату, Лох-вицького відділу Гадяцької обласної Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України в Полтавській області, Державного підприємства «Пирятинський лісгосп», інших центральних органів виконавчої влади, а також Гадяцького міжрайонного відділення управління Служби безпеки України в Полтавській області, органів місцевого самоврядування (за згодою);
керівники або заступники керівників структурних підрозділів Лохвицької  районної державної адміністрації;
посадова особа Лохвицької районної державної адміністрації, відпові-дальна за мобілізаційну роботу;
представники громадських об’єднань ветеранів і учасників антитерористичної операції, військово-патріотичних і військово-спортивних клубів та     організацій (за згодою);
представники місцевих засобів масової інформації, які висвітлюють матеріали національно-патріотичного змісту (за згодою);
діячі освіти, культури, мистецтва, спорту, представники підприємств,   установ, організацій (за згодою).
 
До складу координаційної ради може бути делеговано не більше як по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
 
7. Персональний склад координаційної ради затверджує голова Лохвицької районної державної адміністрації.
Персональний склад координаційної ради формується за пропозиціями відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань.
Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької районної державної адміністрації оприлюднює на офіційному веб-сайті оголошення про формування координаційної ради, узагальнює пропозиції щодо її персонального складу та подає їх на затвердження голові Лохвицької районної державної адміністрації.
Не пізніше ніж за десять календарних днів до дати подання на погодження голові Лохвицької районної державної адміністрації пропозицій щодо персонального складу координаційної ради, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Лохвицької районної державної адміністрації оприлюднює такі пропозиції на офіційному веб-сайті та в інший спосіб для подання зауважень щодо запропонованих кандидатур.
 
8. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання координаційної ради проводить голова координаційної ради або за його відсутності заступник голови координаційної ради, а у разі відсутності заступника голови координаційної ради — член координаційної ради, уповноважений зазначеною     радою.
 
9. Засідання координаційної ради проводяться відкрито.
 
10. Засідання координаційної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
За запрошенням координаційної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.
 
11. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної ради.
12. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар координаційної ради.
 
13. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного роз-поділу голосів - вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення, ухвалені на засіданні координаційної ради, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем координаційної ради у п’ятиденний строк.
Член координаційної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Протокол не пізніше ніж через сім календарних днів з дати проведення засідання розміщується на офіційному веб-сайті Лохвицької районної державної адміністрації.
 
14. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі Лохвицькою районною державною адміністрацією.
 
15. Реалізація рішення координаційної ради може здійснюватися шляхом прийняття розпорядження голови Лохвицької районної державної адміністрації.
 
16. Координаційна рада має бланк із своїм найменуванням.
 
17. Відділ освіти Лохвицької районної державної адміністрації здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційної ради, створює належні умови для її роботи.
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

 

Наверх ↑