Про затвердження Положення про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Лохвицької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
07.04.2015
Номер: 
136

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення  про  структурний  підрозділ місцевої державної адміністрації» та у зв’язку із змінами в структурі районної державної адміністрації:

 

1. Затвердити Положення про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Лохвицької районної державної адміністрації (додається).

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної  адміністрації від 27 серпня 2013 року № 396 «Про затвердження Положення про відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації».

 

     

 

 

 

                                                               

 

 

          Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Лохвицької районної

державної адміністрації

                                                              07.04.2015 № 136                                                                    

                      

 

 Положення

про сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

апарату Лохвицької районної державної адміністрації

 

1. Основні положення

 

1. Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Лохвицької районної державної адміністрації (далі – сектор), є структурним підрозділом апарату Лохвицької районної державної адміністрації.

2. Сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації, зас-тупнику  голови  районної  державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, а при виконанні завдань, покладених на апарат - керівнику апарату райдержадміністрації.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України  «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України,  Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, актами законодавства, розпорядженнями голови Полтавської облдержадміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, нормативно-правовими актами, що регулюють роботу сектору, а також цим Положенням.

4. Сектор очолює завідувач, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу.

5. На посаду завідувача сектору призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітнім рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років, або у інших сферах не менш 5 років, або післядипломну освіту у сфері управління з кваліфікаційним рівнем магістра державного управління за відповідною спе-ціалізацією.

 

2. Основні функції і завдання сектору

 

1. Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації на території Лохвицького району заходів, спрямованих на:

1) інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики в районі;

 

                                                                                          Продовження додатка

 

2) моніторинг, аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в районі;

3) реалізацію державної політики у сфері інформації та комунікацій з громадськістю;

4) реалізацію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства;

5) сприяння органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади у розвитку їх зв'язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації;

6) забезпечення конституційного права громадян на свободу слова шляхом сприяння безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

         1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Прези-дента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпорядчих документів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації у межах своїх повноважень;

2) бере участь у розробці відповідних розділів проекту програми соціально-економічного розвитку району;

3) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради;

          4) спільно з іншими підрозділами районної державної адміністрації готує пропозиції та організовує відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних дат;

          5) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

6) сприяє у створенні належних умов для діяльності інститутів грома-дянського суспільства у районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;

7) сприяє Громадській раді при райдержадміністрації у здійсненні нею повноважень;

         8) координує роботу структурних підрозділів райдержадміністрації по питаннях проведення консультацій з громадськістю з питань суспільного життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також стосовно інших питань;

         9) координує роботу структурних підрозділів райдержадміністрації по забезпеченню прозорості їх діяльності, залученню громадян до участі у процесах управління по реалізації Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

10) аналізує та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі району;

         11) забезпечує інформаційне наповнення веб-сторінки Лохвицької рай-держадміністрації на веб порталі Полтавської облдержадміністрації з питань суспільно-політичного, соціально-економічного, культурного розвитку району;

 

                                                                                          Продовження додатка

 

12) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб;

          13) забезпечує захист персональних даних;

14) забезпечує інформування облдержадміністрації про головні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя району;

         15) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичної ситуації в районі;

16) забезпечує інформування обласної державної адміністрації про стан та розвиток суспільно-політичних процесів в районі;

17) узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

18) подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики;

19) аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій в районі, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;

20) готує матеріали з питань внутрішньої політики до доповідей голові районної державної адміністрації;

21) дає роз'яснення громадянам за дорученням голови районної державної адміністрації щодо прийнятих ним рішень з питань внутрішньої політики;

22) організовує та здійснює взаємодію місцевих органів виконавчої влади з засобами масової інформації, політичними партіями та громадськими організаціями;

23) надає організаційно-методичну, консультативну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в районі;

          24) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої влади;

25) узагальнює та поширює досвід роботи виконкомів сільських, міських рад з питань реалізації внутрішньої політики в районі;

26) організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору;   

27) розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації питання, що належать до компетенції сектору;

28) виконує інші функції, що випливають з покладених на сектор завдань.

 

                                                                                                    Продовження додатка

 

3. Права

 

Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені цим Положенням, має право:

1) одержувати в установленому порядку від інших структурних під­розділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадмі­ністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівни­ками), представників громадських об’єднань та організацій (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами Інтернет, спе-ціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

4. Завідувач сектору

 

1. Здійснює керівництво діяльністю сектору і несе персональну відпові-дальність за виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх функцій.

2. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

3. Розробляє посадові інструкції працівників сектору.

4. Подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву районної державної адміністрації про призначення на посаду, звільнення працівників сектору, заохочення та накладення стягнень.

5. Контролює дотримання трудової та службової дисципліни у секторі.

6. Вносить пропозиції для розгляду на засіданнях колегії райдержадмі-ністрації питань, що належать до компетенції сектору та розробляє проекти відповідних рішень.

7. Керує розробкою проектів програм, аналітичних матеріалів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери сектору на території району.

 

                                                                                         Продовження додатка

 

8. Вживає  заходів  щодо вдосконалення співпраці сектору з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, представницькими органами, об’єднаннями громадян.

9. Представляє інтереси сектору у відносинах зі структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

10. Готує запити на отримання необхідної інформації та інших даних від структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, політичних партій, громадських та релігійних об'єднань.

11. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору.

12. Несе відповідальність за неякісне і несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

13. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

5. Прикінцеві положення

 

1. Порядок здійснення повноважень сектору визначається регламентом районної державної адміністрації.

2. Граничну чисельність, фонд оплати праці та кошторис видатків сектору затверджує голова райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

Наверх ↑