Про затвердження Положення про сектор містобудування, ар-хітектури та житлово-комунального господарства Ло-хвицької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
20.01.2016
Номер: 
23

Відповідно до статей 5, 6, 17, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України  від  18  квітня  2012 р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня  2012 р. №  887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від  26  листопада  2012 р.  №  587  «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положень про струк-турні підрозділи житлово-комунального господарства та будівництва, а також містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій»:

1. Затвердити  Положення  про сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лохвицької районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 09 квітня 2012 року № 229 «Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лохвицької районної державної адміністрації» (із змінами).

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження голови

  райдержадміністрації

                20.01.2016 № 23                    

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про секто містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лохвицької районної державної адміністрації 
1. Сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Лохвицької районної державної адміністрації (далі - сектор) є струк-турним підрозділом Лохвицької районної державної адміністрації (далі - структурний підрозділ) утворений головою держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на сектор завдань. 
 
2. Сектор підпорядкований голові Лохвицької районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним іншим органам виконавчої влади вищого рівня. 
 
3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, розпорядженнями голів Полтавської обласної та Лохвицької районної держадміністрацій, іншими нормативними актами органів виконавчої влади вищого рівня, а також цим Положенням про сектор. 
 

4. Склад сектору та його статус визначається головою Лохвицької районної державної адміністрації.

 

5. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Лохвицької районної державної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу, закону «Про архітектурну діяльність» за погодженням із заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації відповідно до функціональних повноважень та управління містобудування та архітектури та управління житлово-комунального господарства Пол-тавської обласної державної адміністрації. Керівник сектору за посадою є го-ловним архітектором Лохвицького району.

 

6. Основні завдання сектору:

У сфері містобудування і архітектури:

1) підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування", стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

2) внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району (стаття 14 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

3) підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку району і подання їх на розгляд до районної державної адміністрації (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування");

4) здійснення моніторингу:

реалізації схеми планування території району (стаття 15 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій) (стаття 7 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

забудови та іншого використання територій (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування");

5) сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району (стаття 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації");

6) внесення пропозицій виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації (стаття 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

7) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

8) забезпечення контролю в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських,  міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (стаття 13 Закону України "Про архітектурну діяльність");

9) підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів (стаття 25 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

10) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, прийняття участі у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

11) координація діяльності:

суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови  населених  пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств,  установ  та  організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

12) надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (стаття 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

13) надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки (стаття 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

14) надання пропозицій органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району (Порядок розміщення  тимчасових  споруд  для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, за-реєстрований   у   Міністерстві   юстиції   України   22  листопада  2011  р.  за № 1330/20068);

15) оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності ( Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Мінрегіону України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068);

16) надання пропозицій щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об'єктам містобудування;

17) забезпечення ведення містобудівного кадастру на території району (стаття 22 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності");

18) забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

19) співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів містобудування;

20) інформування населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів (стаття 13 Закону України "Про основи містобудування");

21) організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів (стаття 6 Закону України "Про архітектурну діяльність");

22) сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури (стаття 2 Закону України "Про архітектурну діяльність");

23) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

У галузі будівництва:

1) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення структурного підрозділу розпорядником коштів за програмою);

2) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва, утому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

3) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;

4) бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

5) здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

6) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

7) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

8) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

9) бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

10) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

11) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів держадмі-ністрації поточні перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо.

У сфері житлово-комунального господарства:

А) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

1) забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги");

2) розробляє і реалізує місцеві програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері (стаття 6 Закону України  "Про житлово-комунальні послуги", стаття 8 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", стаття 17 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків");

3) взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги");

4) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги");

5) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням (стаття 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації");

6) проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

7) надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

8) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків (стаття 17 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків");

9) реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення (стаття 8 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення");

10) розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного  житлового  фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ (стаття 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду");

11) бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів (стаття 26 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків");

12) інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду");

13) забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду");

Б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

1) розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання");

2) здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

3) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 508 "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року");

4) погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання");

5) забезпечує реалізацію повноважень Лохвицької районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання");

6) забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу від 10 листопада 2009 року № 352, та відповідних регіональних програм;

7) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

В) у сфері питної води та питного водопостачання:

1) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

2) забезпечує реалізацію повноважень Лохвицької районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання") (повноваження здійснюється з 06 грудня 2012 року згідно із Законом України від 16 жовтня 2012 р. № 5459-VI);

3) забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

4) здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

5) розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

Г) у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

1) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів");

2) інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів");

3) бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку" (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів");

4) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

5) забезпечує реалізацію повноважень Лохвицької районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів (стаття 39 Закону України "Про благоустрій населених пунктів") (повноваження здійснюється з 06 грудня 2012 року згідно із Законом України від 16.10.2012 №5459-VI);

6) надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України "Про відходи");

7) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (стаття 20 Закону України "Про відходи", стаття 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації");

8) надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання (стаття 8 Закону України "Про поховання та похоронну справу");

9) забезпечує реалізацію повноважень Лохвицької районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою (стаття 8 Закону України "Про поховання та похоронну справу").

 

7. Сектор виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови Лохвицької районної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Лохвицької районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови Лохвицької районної держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Лохвицької районної держадміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

29) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

8. Сектор має право:

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Лохвицької районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми  керівниками) для  розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Лохвицької районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані,  необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

9. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Лохвицької районної держадміністрації, органами  місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

 

10. Завідувач сектору:

здійснює керівництво  діяльністю  сектору,  несе  персональну відповідальність   перед  головою  Лохвицької районної  держадміністрації  за виконання покладених на сектор завдань;

розподіляє обов’язки між працівниками сектору в межах повноважень, покладених на сектор; 

розпоряджається коштами, передбаченими у районному  бюджеті  за цільовими програмами на  розвиток  містобудування  та  архітектури, житлово-комунального  господарства,  несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

видає у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує   і контролює їх виконання;

має право  бути  присутнім  на  засіданнях  органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з  питань,  що  стосуються  його компетенції.

 

11. Накази  завідувача сектору, що суперечать Конституції України,  іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіону, можуть бути скасовані головою Лохвицької районної держадміністрації,   начальниками   управління  містобудування  та архітектури, управління житлово-комунального господарства Полтавської обласної держадміністрації.

         Накази нормативно - правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Лохвицькому районному управлінні юстиції.

 

 

 

         12. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору в межах виділених асигнувань визначає голова Лохвицької районної держадміністрації.

 

13. Сектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

Наверх ↑