Про затвердження Положення про управління агропромисло-вого розвитку Лохвицької рай-онної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
18.04.2016
Номер: 
165

Відповідно до вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про управління агропромислового розвитку Лохвицької районної державної адміністрації (додається).

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови рай-держадміністрації від 03 квітня 2013 року № 126 «Про затвердження Тимчасового положення про управління агропромислового розвитку Лохвицької районної державної адміністрації».

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Розпорядження голови 

                                                                                       райдержадміністрації

                      18.04.2016 № 165

 

Положення

про управління агропромислового розвитку Лохвицької районної

  державної адміністрації

 

1. Управління агропромислового розвитку Лохвицької районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Лохвицької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Лохвицького району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові Лохвицької районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Полтавської обласної та Лохвицької районної державних адміністрацій, наказами Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації а також цим Положенням.

4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки району.

5. Управління відповідно до покладених на нього повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції України і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства, розпорядження голови Лохвицької районної  державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору області, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної  політики та готує голові районної державної адміністрації і Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу;

3) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального економічного та соціального розвитку, а також відповідних цільових програм роз-витку галузей агропромислового виробництва;

4) розробляє прогнози розвитку агропромислового комплексу району на коротко- та середньостроковий періоди і програми його розвитку;

5) розробляє та подає до  Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації пропозиції до  проекту   Державної    програми економічного та соціального розвитку України, забезпечує виконання завдань, визначених цією програмою, на території району;

         6) готує пропозиції щодо формування регіональних продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

7) розробляє проекти розпоряджень голови Лохвицької районної державної адміністрації, у визначених законом випадках — проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

8) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, роз-роблених іншими органами виконавчої влади;

9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Лохвицької районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, го-ловними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

10) бере участь у підготовці звітів голови Лохвицької районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Лохвицької районної ради;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Лохвицької районної   державної адміністрації;

12) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

13) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

14) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

15) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань упровадження науково-технічних розробок, сприяє організації проведення в області всеукраїнських та обласних конкурсів якості продукції, товарів, робіт, послуг;

16) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, проведенні виставково-ярмаркових заходів в районі  та області;

17) організовує проведення паспортизації сільських території відповідно до методики, затвердженої Міністерством аграрної політики та продовольства України;

          18) організовує відповідно до законодавства роботу з атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання;

         19) уживає заходів щодо запобігання і протидії корупції;

         20) надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

21) сприяє гармонізації системи стандартизації якості і безпеки аграрної сировини і продовольчих товарів до міжнародних норм і вимог;

22) вносить пропозиції до Лохвицької районної  державної адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також    бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

23) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення;

24) бере участь у здійсненні заходів щодо ефективного використання та збереження меліорованих систем;

25) сприяє веденню лісового господарства і раціональному використанню та відтворенню лісових ресурсів;

26) організовує роботу з розвитку насінництва, сортовипробування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин;

27) здійснює заходи щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників засобами захисту рослин, мінеральними добривами, насіннєвим матеріалом, пально-мастильними матеріалами;

28) бере участь у реалізації державної політики у сфері селекційно- племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

29) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, енергозбереженню;

30) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;

31) готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод, сприяє діяльності громадських об'єднань агропромислового комплексу;

32) реалізує разом із відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового виробництва;

         33) готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує пропозиції щодо обсягів цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

34) сприяє розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;

35) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

36) сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

         37) сприяє місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформ;

38) бере участь у розробленні системи ведення органічного сільського господарства, організовує впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;

39) сприяє організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

40) забезпечує у межах своїх повноважень проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього аграрного та продовольчого ринку, створює і забезпечує постійне функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

41) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю управління агропромислового розвитку Лохвицької районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України;

42) опрацьовує запити і звернення народних депутатів та депутатів місцевих рад;

43) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

44) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

45) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

46) забезпечує захист персональних даних;

47) надає адміністративні послуги;

48) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

49) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

         50) здійснює інші передбачені законом повноваження.

         6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих  органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ  та  організацій  усіх  форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;

 3) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Лохвицької районної державної адміністрації у агропромисловому комплексі району;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

         7. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Лохвицької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також із підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян.

         8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Лохвицької районної державної адміністрації за по-годженням з Департаментом агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступника, який призначається та звільняється з посади головою Лохвицької районної державної адміністрації. На період відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління згідно з розподілом обов’язків.

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою Лохвицької районної державної адміністрації за організацію та результати діяльності управління, сприяє створенню належних умов праці;

2) діє без довіреності від імені управління, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

3) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Лохвицької районної державної адміністрації, директором Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації;

4) визначає структуру управління;

5) затверджує  положення  про  структурні  підрозділи  і  функціональні обов'язки працівників управління;

6) подає на розгляд голові Лохвицької районної державної адміністрації кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

7) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління, має право розпорядження рахунками та право підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових і банківських документів; укладає договори, видає довіреності;

8) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності Департаменту, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

9) призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

10) забезпечує своєчасне і якісне виконання доручень голови Лохвицької районної  державної адміністрації;

11) звітує перед головою районної  державної адміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

12) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

13) може входити до складу колегії Лохвицької районної державної адміністрації;

14) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Лохвицької районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних розпоряджень;

15) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

16) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців управління;

18) проводить  особистий  прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) може брати участь у засідання органів місцевого самоврядування;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

         10. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

         11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників і видатки на утримання управління, в межах виділених асигнувань, визначає голова Лох-вицької районної державної адміністрації.

         Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Лохвицької районної  державної адміністрації за пропозицією начальника управління після попередньої їх експертизи в фінансовому управлінні Лохвицької районної  державної адміністрації.

         12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та власні бланки.

13. Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється розпорядженням голови Лохвицької районної  державної адміністрації та підлягає державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

14. Припинення діяльності управління здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації – за рішенням голови Лохвицької районної державної адміністрації, а у випадках передбачених законом України, – за рішенням суду, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                           А.М.Власенко

Наверх ↑