Про затвердження Положення про відділ культури і туризму Лохвицької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
14.04.2016
Номер: 
161

Відповідно  до  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26 вересня 2012 р. № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої дер-жавної  адміністрації»,  керуючись  постановою  Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (із змінами) та з метою приведення розпорядження голови районної державної адміністрації до вимог чинного законодавства:

 

1. Затвердити Положення про відділ культури і туризму Лохвицької районної державної адміністрації (додається).

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 листопада 2010 року № 383 «Про затвердження Положення  про  відділ  культури і туризму Лохвицької районної державної адміністрації».

 

 

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Розпорядження голови

                                                                               райдержадміністрації

                                                                              14.04.2016 № 161

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури і туризму

Лохвицької районної державної адміністрації

 

1. Відділ культури і туризму Лохвицької районної державної адміністрації (далі — відділ) є структурним підрозділом Лохвицької районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та управлінню культури Пол-тавської обласної державної адміністрації.

Структурними підрозділами відділу є:

1) Лохвицький районний Будинок культури;

2) централізована бібліотечна система;

3) Лохвицький краєзнавчий музей ім. Г.С. Сковороди;

4) Харківецький літературно-меморіальний музей А. Тесленка;

5) Лохвицька дитяча музична школа;

6) Червонозаводська дитяча музична школа;

7) Сенчанська дитяча музична школа;

8) Лучанська дитяча музична школа.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами відповідних Міністерств України, розпорядженнями голови Полтавської обласної та Лохвицької районної держадміністрацій, наказами начальника Полтавського обласного управління культури, актами Лохвицької районної ради, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями відділу є:

1) реалізація державної політики у сфері культури, туризму і охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

2) забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності  всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

3) сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;

захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;

4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює умови для розвитку:

усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури;

2) сприяє:

формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв і бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного мистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини;

соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини;

3) проводить аналіз:

ринку туристичних послуг і подає відомості про розвиток туризму у відповідні інстанції;

потреби у працівниках у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини;

4) подає Полтавському обласному управлінню культури пропозиції щодо:

формування державної політики у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини;

занесення:

а) об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

б) відповідної території до Списку історичних населених місць України;

5) бере участь у:

розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм;

реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини;

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів туристичної ін-фраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, і туризму та охорони культурної спадщини;

вирішенні питань щодо врегулювання діяльності аварійно-рятувальних служб у сфері туризму;

6) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини;

7) здійснює:

координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління Лохвицької районної державної адміністрації, незалежно від форми власності;

функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дос-лідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини;

контроль за збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

8) забезпечує:

доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

9) надає висновки щодо:

відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ланд-шафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проектів, виконання яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини;

відчуження або передачі пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

відведення та надання земельних ділянок, зокрема, для сільськогоспо-дарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача  в  межах повноважень, визначених Полтавським обласним управлінням культури;

10) інформує  управління про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;

11) організовує:

розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;

проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури і туризму та охорони культурної спадщини;

12) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини  місцевого  значення,  припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них;

13) укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини в межах повноважень, делегованих Полтавським обласним управлінням культури відповідно до закону;

14) застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

15) вживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

16) подає Полтавському обласному управлінню культури відомості про проведення гастрольних заходів;

17) сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;

18) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність;

19) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

1) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Лохвицької райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Лохвицької райдержадміністрації за погодженням із заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації та начальником Полтавського обласного управління культури.

8. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво діяльністю відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

2 ) видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України.

Накази начальника відділу, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, мі-ністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою Лохвицької районної державної адміністрації, начальником управління культури Полтавської обласної державної адміністрації.

3) призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та ви-датки на його утримання визначає голова райдержадміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управління районної державної адміністрації.

11. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

Наверх ↑