Про затвердження Положення про відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату Лохвицької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
27.04.2017
Номер: 
150

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу»,  «Про запобігання корупції», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», Типовим положенням про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби  від 03 березня 2016 року № 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 438/28568:

 

1. Затвердити Положення про відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату Лохвицької районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 липня 2016 року № 283 «Про затвердження    Положення  про відділ організаційної роботи та управління персоналом  апарату Лохвицької районної державної адміністрації».

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

                          

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                     районної державної

                                                                                     адміністрації

                                                                                            27 квітня 2017 р. № 150

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату

Лохвицької районної державної адміністрації

 

I. Загальні положення

 

1. Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату Лохвицької районної державної адміністрації (далі – відділ) є самостійним структурним  підрозділом апарату Лохвицької районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація).

 

2. Відділ утворюється, реорганізовується та ліквідовується головою  райдержадміністрації (далі - керівник державної служби) у встановленому законом порядку.

 

3. Відділ прямо підпорядковується керівнику державної служби, з питань організаційної роботи –  керівнику апарату райдержадміністрації.

 

4. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законо-давством про працю України, законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про військовий обов′язок і військову службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Порядком  організації та ведення військового обліку призовників і  військовозобов′язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, цим  Положенням, іншими    нормативно-правовими актами.

 

5. Відділ має свою печатку.

 

6. Працівники відділу призначаються та звільняються керівником дер-жавної служби у встановленому законодавством про державну службу та про працю порядку.

 

II. Основні завдання, функції та права  відділу.

 

1. Основними завданнями відділу є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом в райдержадміністрації;

2) забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації;

4) добір персоналу райдержадміністрації;

5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у самостійних структурних підрозділах райдержадміністрації;

8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

9) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо    запобігання корупції;

10) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

11) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

12) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

13) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

14) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;

15) організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації;

16) здійснення обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в апараті та структурних підрозділах райдержадмі-ністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, забезпечення контролю за станом військового обліку військовозобов'язаних і призовників в інших структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації;

2) розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації, які затверджує керівник державної служби, а також     переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі,    розв'язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в райдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє    кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття     посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, керівників самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації;

10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації письмові повідомлення про результати конкурсу;

11) за дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації;

          12) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

опрацьовує штатний розпис райдержадміністрації;

спільно з відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації організовує роботу щодо мотивації персоналу райдержадміністрації;

забезпечує планування службової кар'єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату райдержадміністрації;

14) здійснює планування професійного навчання державних службовців райдержадміністрації;

15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

16) разом із державним службовцем апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, керівниками інших структурних підрозділів райдержадміністрації складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом     керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації;

20) обчислює стаж роботи та державної служби персоналу апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

21) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та наго-родження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

22) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

23) ознайомлює державних службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, з правилами внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, посадовими інструк-ціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

24) оформляє і видає державному службовцю апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, службове посвідчення;

25) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та    звільнення персоналу райдержадміністрації;

26) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років персоналу апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

27) формує графік відпусток персоналу апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

28) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

29) оформляє і видає довідки з місця роботи працівників апарату та    структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

30) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

31) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдерж -адміністрації;

32) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдерж-адміністрації;

33) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі з числа працівників апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдерж-адміністрації, копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

34) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями райдержадміністрації відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

35) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті та структурних підрозділах рай-держадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського    забезпечення апарату райдержадміністрації, керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників;

36) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, готує довідку про її результати;

37) здійснює організаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації, а саме:

забезпечує підготовку засідань колегії райдержадміністрації, нарад у    керівника державної служби;

надає допомогу в організації та проведенні  семінарів, навчань, інших   заходів;

за дорученням керівника державної служби проводить перевірки діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації,  виконкомів місцевих рад в межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції відділу;

забезпечує зв’язок та координацію дій структурних підрозділів рай-держадміністрації по взаємодії з органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих повноважень та поліпшення їх діяльності, надає методичну та іншу практичну допомогу  з удосконалення організації роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, со-ціального та культурного розвитку відповідних територій, забезпечення здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади;

на основі пропозицій керівників структурних підрозділів райдержадмі-ністрації опрацьовує та подає на розгляд керівнику державної служби проекти планів роботи райдержадміністрації та її апарату, забезпечує контроль за їх виконанням, готує відповідну звітність, формує переліки основних щотижневих заходів;

38) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

39) надає структурним підрозділам райдержадміністрації та  окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

40) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб райдержадміністрації, вносить керівнику державної служби пропозиції щодо усунення таких ризиків;

41) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

42) проводить перевірку факту вчасного подання державними службовцями райдержадміністрації, які в ній працюють (працювали), декларацій та повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законом порядку;

43) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами райдержадміністрації, інформує в установленому порядку про такі  факти керівника державної служби, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

44) веде облік працівників райдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

45) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

46) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників райдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

47) повідомляє у письмовій формі керівнику державної служби, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами райдержадміністрації;

48) здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних в апараті та структурних підрозділах райдержадмі-ністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в структурних підрозділах рай-держадміністрації;

49) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань, що стосуються діяльності та завдань відділу;

50) за дорученням керівника державної служби проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю, державну службу, у сфері запобігання та виявлення корупції, обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних.

 

3. Відділ має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в  райдержадміністрації;

2) взаємодіяти зі структурними підрозділами райдержадміністрації, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу райдержадміністрації інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

4) за погодженням з керівником державної служби брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку, здійснення військового обліку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених повноважень;

6) за дорученням керівника державної служби представляти райдерж-адміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

7) отримувати від працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

8) ініціювати перед керівником державної служби питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на відділ завдань.

 

4. Працівники відділу проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в  райдержадмі-ністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Працівники відділу під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій райдержадміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

 

5. Працівники відділу можуть залучатися до проведення:

1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються райдержадміністрацією, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) внутрішнього аудиту райдержадміністрації в частині дотримання     вимог антикорупційного законодавства.

 

6. Покладення на відділ завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

III. Керівник  відділу

 

1. Відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату рай-держадміністрації очолює  начальник відділу.

 

2. На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

На посади інших працівників відділу призначаються особи, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу» та вимогам законодавства про працю.

3.  Начальник відділу:

1) організовує планування роботи відділу у райдержадміністрації та      забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар'єри державних службовців;

3) забезпечує планування навчання персоналу райдержадміністрації;

4) вносить керівнику державної служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису райдержадміністрації, призначення,      звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відпові-дальності працівників райдержадміністрації;

5) визначає розподіл обов'язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;

6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції  відділу;

7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного   службовця апарату,  структурних підрозділів, що обслуговуються відділом    фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, керівників інших структурних підрозділів райдержадміністрації з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

8) здійснює інші функції, передбачені законодавством та посадовою     інструкцією.

 

 

  Керівник апарату

  райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

 

 

Наверх ↑