Про затвердження Положення про юридичний сектор апарату Лохвицької районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
13.01.2017
Номер: 
8
Відповідно до вимог законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», керуючись Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (із змінами):
 
1. Затвердити Положення про юридичний сектор апарату Лохвицької районної державної адміністрації (додається).
 
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови рай-держадміністрації від 09 жовтня 2015 року № 419 «Про затвердження Положення про юридичний  сектор апарату Лохвицької райдержадміністрації».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Голова
районної державної
      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ
 
 
 
 
 
                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                    Розпорядження голови
                                                                              райдержадміністрації
                                                                               13 січня 2017 р. № 8                                                    
 
 
 ПОЛОЖЕННЯ  про юридичний сектор апарату 
 Лохвицької районної державної адміністрації 
 
1. Це Положення про юридичний сектор апарату Лохвицької райдерж-адміністрації Полтавської області (далі - Положення) регулює питання діяль-ності юридичного сектору апарату Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області (далі – сектор).
 
 2. Сектор є самостійним структурним підрозділом апарату Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області і створюється для правового забезпечення діяльності голови, його заступників та апарату Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання вимог законодавчих актів, інших нормативно – правових документів структурними підрозділами Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області під час виконання  покладених на них завдань та функціональних обов'язків.
Для представлення інтересів держави в судах під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Лохвицька районна державна адміністрація Полтавської області, у складі сектору утворюється відповідний підрозділ або такі повноваження надаються окремій посадовій особі.
 
3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,  указами  Президента  України  і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями голів Полтавської обласної державної адміністрації та Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими  актами.
З питань організації та проведення правової  роботи  сектор керується актами Міністерства юстиції України.
 
4. Положення про сектор затверджується розпорядженням голови Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області.
 
5. Сектор підпорядковується  безпосередньо голові Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, а з питань організаційної роботи - керівнику апарату Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області. 
 
6. Основними завданнями сектору є організація правової роботи,   спрямованої   на   правильне   застосування,   неухильне дотримання  та запобігання невиконанню вимог законодавства,  інших нормативних актів  Лохвицькою райдержадміністрацією Полтавської області її керівниками та працівниками  під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області в судах  . 
 
7. Сектор  спрямовує та  координує правову роботу в Лохвицькій рай-держадміністрації Полтавської області, здійснює методичне керівництво, перевіряє її  проведення у структурних підрозділах Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області.
 
8. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого  акта голові Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області для його  прийняття чи погодження  без  попереднього  розгляду  та погодження  з  сектором не допускається.
 
9. Пропозиції сектору щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області, а також актів структурних підрозділів Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області у відповідність із законодавством є обов’язковими для розгляду головою Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області та керівниками структурних підрозділів Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області.
У разі неврахування пропозиції сектору або часткового їх врахування, сектор  подає  голові  Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області письмовий висновок до проекту акта.    
 
10. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в Лохвицькій районній державній адміністрації Полтавської області, у представленні інтересів Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області в судах;
2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області;
3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень, що подаються на підпис голові Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
5) переглядає разом із структурними підрозділами Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
6) інформує голову Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
7) вносить голові Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;
8) разом із заінтересованими структурними підрозділами Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, та готує пропозиції до них;
10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
13) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
15) подає пропозиції голові Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);
16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в Лохвицькій районній державній адміністрації Полтавської області, на підприємстві, що належить до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівника органу виконавчої влади щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;
18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
20) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами потребу в юридичних кадрах підприємства, що належить до сфери управління Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області;
21) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і підприємств, що належать до сфери управління Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області;
22) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, а також за дорученням голови Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;
23) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області;
24) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області в судах та інших органах.
 
11. Покладення на сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.
 
12. Сектор має право:
1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області;
2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб структурних підрозділів Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області.
З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу сектору;
3) залучати за згодою керівників структурних підрозділів Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань;
4) інформувати голову Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області про покладення на сектор обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу сектору необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області.
 
13. Лохвицька районна державна адміністрація Полтавської області забезпечує подання територіальному органу Міністерства юстиції в Полтавській області у встановлені ним строки інформації про наявність в її структурі юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах.
 
14. Лохвицька районна державна адміністрація Полтавської області зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.
 
15. Підвищення кваліфікації працівників сектору організовує територіальний орган Міністерства юстиції в Полтавській області.
 
16. На посаду завідувача сектору призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра*, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.
 
17. На посаду головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціаліста сектору призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.
 
18. Завідувач сектору:
1) забезпечує виконання завдань, покладених на сектор;
2) подає пропозиції голові  Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників сектору, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.
 
19. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету пе-редбачених для утримання апарату Лохвицької райдержадміністрації Полтавської області.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору в межах виділених коштів визначає голова Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області.
 
__________ 
*У  разі  коли особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.
 
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                              А.М.Власенко 
Наверх ↑