Про затвердження Положення про юридичний відділ апарату Лохвицької райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
06.03.2015
Номер: 
70
Відповідно до вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  керуючись Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040:
         1. Затвердити Положення про юридичний відділ апарату Лохвицької районної державної адміністрації (додається).
         2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови рай-держадміністрації від 04 травня 2012 року № 285 «Про затвердження Положення про юридичний  сектор апарату Лохвицької райдержадміністрації» (із змінами).
 
   Виконуючий обов’язки
голови районної державної
           адміністрації                                                                    М.ШИЯН
 
 
                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                               Розпорядження голови
                                                                               райдержадміністрації
                                                                               06.03.2015 № 70                                     
 
 
 ПОЛОЖЕННЯ  про юридичний відділ апарату 
 Лохвицької районної державної адміністрації 
         1. Це Положення про юридичний відділ апарату Лохвицької райдерж-адміністрації (далі - Положення) регулює питання діяльності  юридичного відділу апарату Лохвицької райдержадміністрації (далі – відділ).
 
         2. Відділ є структурним підрозділом апарату районної державної адмі-ністрації і створюється для правового забезпечення діяльності голови, його заступників та апарату Лохвицької районної державної адміністрації, організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання вимог законодавчих актів, інших нормативно – правових документів структурними підрозділами Лохвицької районної державної адміністрації під час виконання  покладених на них завдань та функціональних обов'язків.
 
         3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,  указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно  до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями голів Пол-тавської обласної та Лохвицької районної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими  актами.
         З питань організації та проведення правової  роботи  відділ керується актами Міністерства юстиції України.
 
         4. Положення про відділ затверджується розпорядженням голови Лох-вицької районної державної адміністрації.
 
         5. Основними завданнями та функціями відділу є:
         організація правової роботи,   спрямованої   на   правильне   застосування,   неухильне дотримання  та запобігання невиконанню вимог законодавства,  інших нормативних актів  Лохвицькою райдержадміністрацією, головою Лохвицької райдержадміністрації, його заступниками, працівниками апарату райдержадміністрації,  під час виконання покладених на них завдань і функ-ціональних обов'язків;
         представлення  інтересів Лохвицької райдержадміністрації в судах на підставі виданих головою Лохвицької райдержадміністрації довіреностей відповідним працівникам відділу;
         надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань в межах повноважень, що входять до компетенції райдержадміністрації;
         організація роботи дозвільного центру та забезпечення реалізації дер-жавної політики у сфері із зверненням громадян та доступу до публічної ін-формації;
         підготовлення інформаційних, довідкових та інших матеріалів із питань застосування законодавства.
 
         6. Відділ підпорядковується  безпосередньо голові Лохвицької райдерж-адміністрації, а з питань організаційної роботи - керівнику апарату Лохвицької райдержадміністрації. 
 
         7. Відділ  спрямовує та  координує правову роботу в апараті Лохвицької райдержадміністрації, здійснює методичне керівництво, перевіряє її  у струк-турних підрозділах Лохвицької райдержадміністрації.
 
         8. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого  акта голові Лохвицької райдержадміністрації для  його  прийняття   чи погодження  без  попереднього  розгляду  та погодження   з  відділом не допускається.
 
         9. Пропозиції відділу щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів Лохвицької райдержадміністрації, а також актів підприємств, що належать до сфери її управління, структурних підрозділів Лохвицької райдержадміністрації є обов’язковим для розгляду головою Лохвицької райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів Лохвицької райдержадміністрації.
           У разі неврахування пропозиції відділу або часткового їх врахування, відділ подає голові Лохвицької райдержадміністрації письмовий висновок до проекту акта.
 
         10. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в апараті Лохвицькій райдержадміністрації, у представленні інтересів Лохвицької райдержадміністрації в судах;
2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Лохвицької райдержадміністрації;
3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів, що подаються на підпис голові Лохвицької райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації;
4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Лохвицької райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів Лохвицької райдержадміністрації;
5) переглядає разом із структурними підрозділами Лохвицької райдерж-адміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законо-давством;
6) інформує голову Лохвицької райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
7) вносить голові Лохвицької райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Міністерством юстиції України;
8) разом із заінтересованими структурними підрозділами Лохвицької райдержадміністрації  узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові Лохвицької райдержадміністрації  для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
9) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Лохвицької райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;
10) здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законо-давства України до законодавства Європейського Союзу;
11) організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Лохвицької райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів Лохвицької райдержадміністрації;
12) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
13) проводить  разом із заінтересованими структурними підрозділами Лохвицької райдержадміністрації аналіз результатів господарської діяльності Лохвицької райдержадміністрації,  вивчає  умови  і  причини  виникнення   непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебі-торської та кредиторської заборгованості;
14) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролю-ючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Лохвицькою райдержадміністрацією, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
15) подає  пропозиції  голові  Лохвицької  райдержадміністрації  про  притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу рай-держадміністрації);
16) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові Лохвицької райдерж-адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
17) здійснює методичне керівництво правовою роботою в апараті Лох-вицької райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голови Лохвицької райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Міністерства юстиції України та його територіальних органів;
18) веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;
19) збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
20) визначає разом із заінтересованими структурними підрозділами Лохвицької райдержадміністрації потребу в юридичних кадрах підприємства, що належить до сфери управління Лохвицької райдержадміністрації;
21) погоджує кандидатуру претендента на посаду керівника юридичної служби  органу виконавчої влади і підприємств, що належать до сфери управління Лохвицької райдержадміністрації;
22) організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників  юридичної служби апарату Лохвицької райдержадміністрації, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Лохвицької райдержадміністрації, а також за дорученням голови Лохвицької райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;
23) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників апарату Лохвицької райдержадміністрації;
24) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Лох-вицької райдержадміністрації в судах та інших органах;
         25) організовує роботу дозвільного центру за принципом організаційної єдності щодо видачі документів  дозвільного  характеру,  переоформлення, видачі   дублікатів,   анулювання   документів дозвільного характеру суб'єктам  господарювання;
         26) забезпечує реалізацію державної політики у сфері із зверненнями громадян, організовує виконання вимог законодавства України з питань роботи із зверненнями громадян, а також вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;
         27) розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації звернення громадян, установ з питань, що належать до компетенції відділу;
         28) забезпечує реалізацію державної політики у сфері із доступом до публічної інформації та здійснює функції із забезпеченням доступу запитувачів до публічної інформації.
 
         11. Покладення на відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його компетенції не допускається.
 
         12. Відділ має право:
1)       перевіряти додержання законності в структурних підрозділах Лох-вицької райдержадміністрації, а також виконавчих комітетів міських та сільських рад Лохвицького району Полтавської області з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади;
2)       одержувати в установленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів Лохвицької райдержадміністрації, виконавчих комітетів міських та сільських рад Лохвицького району Полтавської області необхідні документи, інформацію,  довідки,  розрахунки,  інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань.
З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу;
3)       інформувати голову, керівника апарату Лохвицької районної державної адміністрації, про покладення на відділ обов’язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Лохвицької райдержадміністрації;
4)       залучати за згодою керівників відповідних структурних підрозділів Лохвицької  райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення  заходів,  які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;
5)       брати участь у засіданнях колегії Лохвицької райдержадміністрації, нарадах у разі розгляду на них питань, що стосуються практики застосування законодавства.
 
         13. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Лохвицької районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.
 
         14. Лохвицька райдержадміністрація зобов’язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв’язком, сучасними комп’ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, доступом до інформаційних баз.
 
         15. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі та/або за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.
 
         16. На посаду державного адміністратора відділу призначається особа з вищою освітою та стажем роботи на державній службі або стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше двох років, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.
 
         17. На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи на державній службі не менш як один рік або стажем роботи за фахом в інших сферах не менш як три роки.
 
         18. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Лохвицької районної державної адміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства.
         Начальник відділу:
         здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання завдань, покладених на відділ та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;
         забезпечує виконання доручень голови Лохвицької районної державної адміністрації, керівника апарату Лохвицької райдержадміністрації, виконання планів роботи відділу, визначає завдання та розподіляє обов’язки між працівниками відділу.
визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;
забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у відділі;
планує роботу відділу та проводить аналіз стану її виконання;
розробляє та подає на затвердження голові Лохвицької районної державної адміністрації посадові інструкції працівників відділу;
контролює стан трудової та виконавської дисципліни у відділі.
 
19. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету передбачених для утримання апарату Лохвицької райдержадміністрації.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених коштів визначає голова Лохвицької районної державної адміністрації.
 
 
 
 
 
 
Заступник керівника
апарату райдержадміністрації                                                  М.М.Стогній 
Наверх ↑