Про затвердження Програми з національно-патріотичного ви-ховання дітей та молоді у Лох-вицькому районі на 2016-2020 роки

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
19.05.2016
Номер: 
213

Відповідно до статей 6, 13, 22 Закону України «Про  місцеві державні адміністрації», на  виконання  розпорядження  голови  Полтавської обласної адміністрації від  14  квітня  2016 року № 162 «Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Полтавській області на 2016-2020 роки», з метою формування національно свідомої, активної, всебічно розвиненої, патріотично налаштованої української молоді:

1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Лохвицькому районі на 2016-2020 роки (далі – Програма), що до-дається.

2. Затвердити Заходи Програми  (далі – Заходи), що додається.

3. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання Заходів та про його реалізацію інформувати відділ освіти районної  державної  адміністрації щорічно  до  15  листопада  для  подальшого  узагальнення  та  інформування Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації щорічно до 1 грудня.

4. Контроль за виконанням  цього розпорядження  покласти  на заступника голови райдержадміністрації Папірненко О.І.

 

 

 

 

 

           Голова

районної державної

      адміністрації                                                                         В.РЯЗАНОВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                               Розпорядження голови

                             райдержадміністрації

 

 

 

                                 19.05.2016 № 213

 

Програма

національно – патріотичного виховання дітей та молоді

у Лохвицькому районі на 2016 – 2020 роки

 

1. Паспорт програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Полтавська обласна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва

розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку програми

Розпорядження голови обласної державної адмі-ністрації від 14.04.2016 № 162 «Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Полтавській області на 2016-2020 роки»

3

Розробник програми

Відділ  освіти  Лохвицької  районної державної адміністрації

4

Співрозробники  програми

Сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ культури і туризму районної державної адмі-ністрації, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

5

Відповідальний виконавець програми

Відділ  освіти  Лохвицької  районної державної адміністрації

6

Учасники програми

Відділ  освіти  Лохвицької  районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, позашкільні, дошкільні навчальні заклади

7

Термін реалізації програми

2016 - 2020 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Не потребує фінансування

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Лохвицькому районі на 2016 – 2020 роки розроблена відповідно до Конституції України, законів України від 09 квітня 1999 року № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», від 06 грудня 1991 року № 1932-XII «Про оборону України», Указу Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Указу Президента України від 12 червня 2015 року № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,  розпорядження  голови  обласної  державної  адміністрації  від  14.04.2016 № 162 «Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Полтавській області на 2016-2020 роки», обласної Концепції виховної діяльності навчальних закладів Полтавської області на період 2015-2020, затвердженої рішенням колегії Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 27 травня 2015 року.

 

В основу Програми покладені завдання визначені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік», Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, Програмою реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного  виховання  молоді  Полтавської  області  на  2015-2020  роки, затвердженої розпорядженням голови Полтавської обласної адміністрації від 25 серпня 2015 року № 436 та Програмою національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Полтавській області на 2016-2020 роки, затвердженої розпорядженням голови Полтавської обласної адміністрації від 14.04.2016 № 162.

Наразі, викликом для українського суспільства є докорінна зміна підходів як до формування системи виховання в цілому, так і до її складової – наці-онально-патріотичного виховання.

 

Поняття  патріотизм, національно-державницькі інтереси, націоналізм титульної нації – це підвалини на яких сьогодні будується розвиток національної ідеї сучасної України.

 

Формування почуття патріотизму, активної громадської позиції, від-даності справі, зміцнення державності реалізується в процесі навчання та виховання молоді в закладах освіти усіх рівнів.

 

Поступово, але у чітко спрямованому руслі, відбувається трансформація змісту предметів соціально-гуманітарного циклу та громадянської освіти, який включає елементи національно-патріотичного виховання.

 

Поглиблюється громадський характер патріотичного виховання, освітні заклади стали відкритими для батьків, громадських організацій. Збільшується кількість  суб’єктів  виховного впливу, посилюється узгодженість їхніх дій. Успішно здійснюються загальноукраїнські заходи, акції, спрямовані на активізацію патріотичної, моральної позиції дітей та молоді.

 

Широко вживані форми та методи виховання спираються на народні традиції, кращі надбання національної та світової педагогіки і психології.

Значно зріс інтерес держави до виховання патріотів України, сформоване соціальне замовлення на розробку ефективних технологій патріотичного виховання підростаючого покоління.

 

Однак, поряд з ознаками позитивних змін у патріотичному вихованні особистості виникли нові суттєві проблеми. Головна полягає в тому, що ни-нішнє  підростаюче покоління дорослішає, вростає в життя нового, ціннісно невизначеного суспільства. Адже стара суспільна система тільки починає змінюватись, модернізуватися. Однак, це породжує у молодих громадян непевність у майбутньому, психологічний дискомфорт. Тож без їх громадянського самовизначення, патріотизму, національної самосвідомості, культури міжна-ціональних стосунків не прийде ні бажана стабілізація в суспільстві, ні його розвиток.

 

Не сприяє розвитку патріотизму підростаючого покоління і така об’єктивна реальність, як відсутність етно-національної ідеологічної єдності і відповідної суспільної консолідації.

У Державних національних програмах «Освіта» («Україна ХХІ століття»), «Діти України», «Національній програмі патріотичного виховання громадян, розвитку духовності», законах України «Про освіту», «Про загальну се-редню освіту», Національній доктрині розвитку освіти України як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і за-гальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина – патріота України як світоглядного чинника.

 

Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури осо-бистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини. Суспільство, яке функціонує на засадах гуманізму, свободи, верховенства закону, соціальної справедливості, гарантує умови для зростання добробуту народу. Суспільство, яке є єдиним дієвим механізмом розбудови не олігархічної, а народної демократії, правової України, виступає, з одного боку, джерелом опозиції державній владі, а з іншого – взаємодоповнює її, реалізуючи свої розвивальну і контролюючу функції.

 

Виходячи з цього, патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі діти стали національно свідомими громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, і особистості, яка своєю діяльнісною любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності; і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.

 

Актуальність національно-патріотичного виховання зумовлюється водночас процесом становлення України як єдиної політичної нації. В умовах поліетнічної держави, воно покликане сприяти цілісності, соборності України, що є серцевиною української національної ідеї. При цьому важливо, щоб об’єднання різних етносів і регіонів України задля національного відродження, розбудови й вдосконалення суверенної правової держави і громадянського суспільства здійснювалось саме на базі демократичних цінностей, які в свою чергу мають лежати в основі патріотичного виховання.

 

Оскільки патріотизм набуває нині особливого значення, відтак виникає гостра потреба у розробці Програми національно-патріотичного виховання, яка б визначала стратегію цілеспрямованого і ефективного процесу розвитку суб’єкта громадянського суспільства, громадянина – патріота України.

 

Програма є рекомендаційним документом, який дає можливість навчальним закладам усіх типів, відділам та управлінням освіти розробляти систему заходів патріотичного виховання.

 

При розробці Програми були використані матеріали доктора психологічних наук, дійсного члена АПН України, директора Інституту проблем виховання АПН України Беха І.Д. та кандидата педагогічних наук, завідуючої лабораторією морального та етичного виховання Інституту проблем виховання АПН України Чорної К.І.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є:

 

забезпечення якісно нового рівня національно-патріотичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах району;

 

проектування виховного простору з урахуванням сучасної суспільно-політичної ситуації, який базується на загальнолюдських та громадянських цінностях української нації, для формування свідомого громадянина Української держави, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань Лохвиччини, до-сягнення високої культури взаємин, формування моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури дітей та молоді;

 

створення методологічних засад для системної і цілеспрямованої діяльності закладів освіти Лохвицького району щодо виховання молодої особистості – патріота України;

 

формування у дітей та молоді національної гідності, конкурентоспро-можності, успішної самореалізації у соціумі, особистісних рис громадянина Української держави, як носія української культури;

 

приведення системи національно-патріотичного виховання у відповідність до потреб дитини.

 

4. Напрями діяльності і завдання Програми:

 

формувати національно свідому, активну, всебічно розвинену, патріотично налаштовану українську молодь;

підвищити статус національно-патріотичного виховання в українському суспільстві загалом та системі освіти зокрема;

зміцнювати й розвивати виховні функції         навчальних         закладів, розширити склад суб’єктів національно-патріотичного виховання, посилити координацію їхніх зусиль;

ефективніше використовувати національні традиції, сучасний світовий та вітчизняний педагогічний досвід та дослідження психолого-педагогічної науки у сфері національно-патріотичного виховання;

зорієнтувати виховні системи закладів освіти на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;

забезпечити взаємодію системи освіти з усіма соціальними інститутами щодо інтенсифікації процесу національно-патріотичного виховання особистості;

сприяти розвитку місцевих систем патріотичного виховання, що враховують територіальні, соціальні та національні особливості;

формувати шанобливе ставлення до зростаючої особистості у відповідності з Конвенцією ООН про права дитини; посилити роль сім’ї у національно-патріотичному вихованню дітей, зміцнити її взаємодію з навчальними закладами; відродити на нових теоретико-технологічних засадах систему позакласного та позашкільного національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як центрів становлення патріотів України;

сприяти подальшій демократизації управління процесом національно-патріотичного виховання підростаючого покоління;

утвердити у свідомості і почуттях особистості патріотичні цінності, переконання і повагу до культурного та історичного минулого рідного краю та України в цілому;

виховати  повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки;

підвищити престиж військової служби як виду державної служби, та звідси культивувати ставлення до солдата як до державного службовця;

визнати і забезпечити у реальному житті права дитини як найвищої цінності держави і суспільства;

сприяти набуттю дітьми та учнівською молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

формувати етнічну та національну самосвідомість, любов до рідного краю, держави, родини, народу; визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього;

формувати толерантне ставлення до інших народів, культур і традицій;

культивувати кращі риси української ментальності, працелюбність, свободу, справедливість, доброту, чесність, бережне ставлення до природи;

формувати мовну культуру; спонукати особистість до активної протидії аморальності, правопорушенням, шовінізму, фашизму.

 

5. Шляхи і засоби розв’язання проблем районної Програми національно-патріотичного виховання

Розв’язання проблем Програми реалізується шляхом:

 

національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантність до культури усіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

гуманізації виховного процесу;

самоактивності і саморегуляції, який сприяє розвитку у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень. Поступово виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;

культуровідповідності, що передбачає органічну єдність національно-патріотичного виховання з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, які забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь;

полікультурності, що передбачає інтегрованість української культури у європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування у дітей та молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей, до культури, мистецтва, вірування інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської;

соціальної відповідності, який обумовлює необхідність узгодженості змісту і методів патріотичного виховання реальній соціальній ситуації, в якій організовується виховний процес. Завдання національно-патріотичного виховання зорієнтовані на реальні соціально-економічні умови і передбачають виховання у дітей готовності до ефективного розв’язання життєвих проблем.

 

6. Очікувані результати

Програма дасть змогу:

 

підвищити якість національно-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій;

сформувати в особистості когнітивні, емоційні та поведінкові компоненти, що передбачають вироблення вмінь міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, набувати вмінь та навичок адаптації до нових суспільних відносин, захищати

свої інтереси та поважати інтереси і права інших;

виховати у свідомості дітей та молоді поважливе ставлення до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну;

виховати в дітей та молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, системи вчинків, яка мотивується любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності;

сформувати моральні якості особистості, культуру її поведінки; виховати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці; удосконалити професійну компетентність фахівців із патріотичного виховання;

зміцнити навчально-матеріальну базу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

 

7. Терміни реалізації Програми:

 

Програма реалізується протягом 2016-2020 років.

 

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                              О.І.Папірненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Розпорядження голови

                                                                                     райдержадміністрації

19.05.2016 № 213 

 

Заходи Програми

національно-патріотичного виховання дітей та молоді

у Лохвицькому районі  на 2016-2020 роки

№ з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Відповідальні виконавці

1

Популяризувати  у навчальних закладах та широко висвітлювати у друкованих засобах, навчально-методичній літературі факти і події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадмі-ністрації

 

2

Проводити науково-дослідницьку та освітньо-просвітницьку роботу, яка передбачає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 1917-1921 років, інші визвольні проекти), включно з проведенням фотовиставок, організацією музейних експозицій, проведенням дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

 

3

Підготувати науково-методичні рекомендації для батьків щодо виховання патріотичних почуттів в учнів дошкільних, загально-освітніх, та позашкільних закладів

 

ІІІ квартал 2017 року

Відділ освіти районної державної адміністрації

4

Проводити освітньо-просвітницьку роботу, яка передбачає виховання бережливого ставлення до природи, до хліба, розвиток мотивації до праці

2016-2020 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

5

Забезпечити проведення тижнів національно-патріотичного виховання відповідно до календаря відзначення історичних, ювілейних, святкових дат, державних та народних свят; продовжити проведення тижнів та місячників правової освіти, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

6

Продовжити роботу щодо відзначення Дня української писемності та мови з широким використанням активних методів виховання навчання

Щорічно

9 листопада

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

7

Оновити форми і методи організації та проведення Дня знань широким використанням педагогічних інновацій інформаційно-комунікаційних технологій з метою утвердження у свідомості дітей та молоді переконань про єдність і соборність України (Сходу і Заходу)

Щорічно

1 вересня

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

8

Залучення дітей, учнів та педагогічні колективи до пошуку, охорони, збереження народної культури та історичної спадщини рідного краю та України

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

9

Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації

10

Проводити тематичні виховні заходи спрямовані на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей з національним фольклором

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації

11

Налагодити системну екскурсійну діяльність дітей та молоді,  відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками української історії та культури

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

12

Провести з дітьми та учнівською молоддю на рівні закладу, району, міста: безстрокові акції «Ми разом», спрямовані на допомогу пораненим військовим; благодійні акції «З вірою в серці», спрямовані на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО; мітингів-реквіємів на вшанування Героїв Небесної Сотні; зустрічей з воїнами-учасниками АТО «В родинному колі», тощо

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

13

Забезпечити організацію пе-регляду та обговорення учнями і студентами вітчизняних художніх і документальних фільмів:

  «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій війні», 2002 рік, авт. – Святослав Новицький;

   «Війна – український рахунок», 2002 рік, авт.-Сергій Буковський;

   «Війна без переможців», 2003 рік, авт.- Ігор Чижов;

   «ОУН – УПА: війна на два фронти», 2006 рік, авт. – Андрій Санченко;

  «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт. – Сергій Братішко, Віталій Загоруйко;

  «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван Кравчишин;

  «Поводир», 2014 рік, авт. – О.Г.Санін тощо

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

14

Проводити тематичні заходи, зокрема   присвячені   героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України з нагоди:

утворення Української Пов-станської Армії (14.10.1942 р.);

Дня захисника України;

Дня українського козацтва;

дня Соборності України;

святкування дня Гідності та Свободи;

Дня Перемоги;

Дня Конституції;

Дня Збройних Сил України;

Дня молоді;

Дня матері та ін.

Щорічно-

 

 

 

 

 

       14.10

 14.10

 14.10

 22.01

 

 22.11

 09.05

 28.06

 06.12

 22.06

 08.05

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

15

Проводити раз на рік фестивалі патріотичної пісні; святкування національних народних та державних свят, зокрема: Дня Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня захисника України, Дня українського козацтва, відзначення дня пам’яті Героїв Крут

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

16

Під час організації і діяльності літніх оздоровчих таборів зосереджувати роботу на змаганнях з військово-прикладних видів спорту, участі у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

17

Активізувати рух волонтерської допомоги (акції, проекти) у навчальних закладах

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

18

Проводити виставки фото та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української держави

Постійно

Відділ культури і ту-ризму районної дер-жавної адміністрації

 

 

19

Готувати персональні книжкові виставки, присвячені творчості видатних українських інтелектуалів і політичних діячів, які були причетні до організації боротьби за незалежність, становлення і розвиток української державності

Постійно

Відділ культури і ту-ризму районної дер-жавної адміністрації

 

 

20

Систематично проводити заходи, спрямовані на утвердження патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей з широким використанням як традиційних, так і інноваційних педагогічних технологій, активних методів виховання та навчання

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

21

Сприяти залученню учнівського та студентського самоврядування до організації тренінгів, акцій, флеш-мобів, ігор, проектів, конкурсів з метою патріотичного виховання молоді

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

22

Проводити освітньо-виховні заходи щодо національно-патріотичного виховання молоді (тренінги, акції, флеш-моби, ігри, проекти, табори, змагання, семінари, семінари-тренінги, засідання за круглим столом, конференції, форуми, конкурси, інші заходи) спрямовані на:

  формування ціннісних орієнтирів і громадської самосвідомості;

  підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення;

  збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

   збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів за участю військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції на сході України;

   розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю;

   проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних дитячих і молодіжних друкованих видань, які висвітлюють матеріали національно-патріотичного змісту

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадмі-ністрації

 

23

Залучення батьків до організації виставок дитячих робіт, конкурсів, свят, розваг, літературних вечорів

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації

 

24

Організація та проведення масових заходів з туризму (обласна туристська       Спартакіада, ту-ристські змагання, конкурси тощо)

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ культури і туризму районної державної адміністрації

 

25

Проводити тематичні виховні заходи, спрямовані на культивацію кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи

2016-2020

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадмі-ністрації

 

26

Провести районний конкурс серед вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «Мій рідний край – моя земля»

2016-2020

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

27

Забезпечити проведення тренінгових занять з питань виховання громадянина-патріота для педагогічних працівників загально-освітніх і позашкільних навчальних закладів

2016-2017

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

28

Активізувати роботу щодо розширення напрямів співробітництва навчальних закладів району з громадськими організаціями з питань національно-патріотичного виховання дітей, учнівської молоді

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

29

Розширити тематику творчих науково-дослідницьких краєзнавчих та пошукових робіт у системі МАН України з питань українського державотворення, історії козаччини, історії Полтавського краю

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

30

Забезпечити вивчення уподобань дітей та молоді щодо напрямків, форм та методів організації та проведення заходів з національно-патріотичного виховання

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

31

Створення, підтримка та розвиток сайтів навчальних закладів з метою висвітлення заходів патріотичного спрямування та діяльності в цілому

2016-2017

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадмі-ністрації

 

32

Організувати висвітлення в електронних засобах масової інформації заходів патріотичного виховання молоді та діяльності навчальних закладів в цілому

2016-2017

роки

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

33

Організувати  наради,  форуми батьківської громадськості щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Щорічно

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

34

Розмістити у засобах масової інформації та Інтернеті інформаційні та методичні матеріали, спрямовані на:

  формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості;

  підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення;

  збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також тієї, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

  збільшення чисельності молоді, залученої до здійснення заходів за участю військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції на сході України;

  підготовку громадських активістів, які залучаються до організації і проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

  розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю;

  проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних дитячих і молодіжних друкованих видань, які висвітлюють матеріали національно-патріотичного змісту

Постійно

Відділ освіти районної державної адміністрації, сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату райдержадмі-ністрації спільно з

редакцією  газети «Зоря»

 

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                А.М.Власенко

Наверх ↑