Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при Лохвицькій районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
11.09.2014
Номер: 
370
Реєстраційний номер: 
13/236

Відповідно до статей 6, 13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністра-тивні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №558 "Про затвердження примірного Регламенту центру надання адміністративних послуг" та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання  адміністративних послуг в Лохвицькому районі:

 

1. Затвердити Регламент центру надання адміністративних послуг при Лохвицькій районній державній адміністрації (додається).

 

2.  Юридичному   сектору  апарату   райдержадміністрації  (Понома-ренко В.М.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію в Лохвицьке районне управління юстиції протягом п’яти робочих днів.

 

3. Сектору з питань надання адміністративних послуг райдержадмі-ністрації (Дорошенко Н.А.) спільно з відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Зозуля Ю.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації.

 

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                Розпорядження голови

Лохвицької районної

державної адміністрації

                                                                                     11 вересня 2014 р. № 370           

 

                                                    Зареєстровано в Лохвицькому районному

                                                    управлінні юстиції 26 вересня 2014 р. № 13/236

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ
центру надання адміністративних послуг

при Лохвицькій районній державній адміністрації

 

I. Загальна частина

 

1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг при Лохвицькій районній державній адміністрації (далі - центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

 

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

          стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

 

II. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 

1. Центр розміщується в центральній частині міста у зручному для суб’єктів звернення місці.

Графік роботи центру затверджений головою Лохвицької районної державної адміністрації  з урахуванням вимог Закону України «Про адмі-ністративні послуги».

Вхід до центру облаштований кнопкою виклику для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення.

 

2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Закрита  частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

 

3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому  здійснюється  загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

 

4. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів  звернення  з  порядком  та  умовами  надання  адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщені інформаційні стенди, що містять актуальну,  вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштований столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

 

5. Сектор  очікування  розміщений         в   просторому   приміщенні  та облаштовангий в достатній кількості стільцями.

 

6. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

 

7. Площа секторів очікування та обслуговування достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить 66  м2.

 

8. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

Положення про центр;

Регламент центру.

 

9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю по суб’єктах надання адміністративних послуг.

 

10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах та на стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

 

11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосе-редньо такими суб’єктами.

 

III. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 

1. Орган, що утворив центр, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адмі-ністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

 

2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

IV. Керування чергою в центрі

 

1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

 

2. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або електронної реєстрації на веб-сайті центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

 

3. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

V. Прийняття заяви та інших документів у центрі

 

1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та  повернення  документів  з  результатом  надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

 

2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів  дозвільного  характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі  особисто,  через  уповноваженого  представника,  надіслати  його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 

4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

 

5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

 

6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повин-на містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги (додаток 1).

 

7. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках (додаток 2).

 

8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставлянням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах  справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі.

 

9. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його пові-домлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

 

10. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації ( додаток 3) у паперовій та/або електронній формі. Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

 

11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

 

12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

 

13. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи (додаток 4) у паперовій та/або електронній формі (крім  випадків,  коли  адміністратор  є  суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

VI. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 21-33 цього Регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття   рішення  у  справі,  про  що  робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням  часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставлянням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

 

2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється  не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

 

3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний  внести  запис  про  її  отримання  із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 

4. Контроль  за  дотриманням  суб’єктами  надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

 

5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно  інформувати  центр  про  перешкоди  у  дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 

VII. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 

1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адмі-ністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

 

2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета  документів  повідомляє  про  результат  надання  адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

 

3. Вихідний  пакет  документів  передається   суб’єктові  звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 

4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

 

5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

 

6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністра-тивних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.

 

7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи  зберігається у центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                           А.М. Власенко

 

 

 

 

   Виконуючий обов’язки

голови районної державної

           адміністрації                                                                    М.ШИЯН

 

ДолученняРозмір
dodatok_1_no_370.doc63 КБ
dodatok_2_no_370.doc59 КБ
dodatok_3_no_370.doc61.5 КБ
dodatok_4_no_370.doc70.5 КБ
Наверх ↑