Підготовка бюджетних запитів

Версія для друкуВерсія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  фінансового управління Лохвицької районної державної адміністрації

26.12.2012  №29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

 

І. Загальні положення

 

1.1.          Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту районного  бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект районного бюджету) та прогнозу районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз районного бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

 

1.2.          Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до  фінансового управління Лохвицької районної державної адміністрації (далі –  фінансове управління) в паперовому та електронному вигляді за формами, визначеними розділами ІІІ та IV цієї Інструкції:

 

1.3.          Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

 

1.4.          Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення  фінансовим управлінням аналізу бюджетного запиту пояснювальну записку, що повинна містити інформацію, щодо детальних розрахунків.

 

1.5.          Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду обласного бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться  фінансовим управлінням до головних розпорядників.

 

1.6.          Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від   30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

 

1.7.          Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться  фінансовим управлінням до головного розпорядника загальними сумами за роками.

 

1.8.          Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за видатками (наданням кредитів) за тимчасовою класифікацією та за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку країни, на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

1.9.          Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

 

1.10.     Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби у Лохвицькому районі, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом районного бюджету на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків та внесених змін до розпису (далі – розпис на поточний бюджетний період) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

1.11.     Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до  фінансового управління  бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу обласного бюджету.

 

1.12.     Бюджетний відділ фінансового управління  здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

 

1.13.     На основі результатів аналізу начальник  фінансового управління відповідно до норм, передбачених пунктом 5 статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету.

 

1.14.     У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції,  фінансове управління може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

 

1.15.     У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

                      

  II. Розрахунок видатків та надання кредитів

     на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

2.1.     Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, а за програмно-цільовим методом  за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

 

2.2.          Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості  бюджету;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Міністерством фінансів України, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми;

кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, чисельність студентів, кількість бюджетних установ, кількість інвалідів, пенсіонерів тощо. До вартісних факторів – індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться  фінансовим управлінням,  решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

 

2.3.          Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування, а за програмно-цільовим методом  за бюджетними програмами як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

 

2.4.          Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів.

 

2.5.          При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;

виконання інвестиційних програм (проектів), які реалізовуються в рамках діючих державних цільових програм;

виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

Видатки на реалізацію інвестиційних програм (проектів) включаються до бюджетного запиту, якщо такі програми (проекти) пройшли експертизу і включені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 701 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів)».

 

2.6.          Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що  можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

 

2.7.          За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

 

2.8.          Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

 

2.9. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України.  

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

Розділ ІІІ. Складання бюджетних запитів за програмною класифікацією видатків та кредитування

 

3.1. Порядок складання бюджетного запиту

 

3.1.1      Складання бюджетного запиту здійснюється за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ рік: загальний, Форма 20__-1 (далі – Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ рік: індивідуальний, Форма 20__-2 (далі – Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ рік: додатковий, Форма 20__-3 (далі – Форма-3) (додаток 3).

 

3.1.2. Форми складаються послідовно, тобто Форма-2 складається на підставі показників Форми-1, і лише після їх заповнення, в разі необхідності, заповнюється Форма-3.

 

3.1.3. Звітні дані за минулий рік, що зазначаються у Формі -1, Формі-2 та Формі-3 приводяться  у відповідність до класифікації планового року.

 

3.1.4. Для аналізу показників, які застосовуються у Формі-1, Формі-2 та Формі-3 бюджетного запиту на плановий рік, використовують дані звіту за минулий рік (поданого органами Державної казначейської служби у районі) та показники, які затверджені розписом обласного бюджету на поточний рік (з урахуванням змін, внесених до показників обласного бюджету на момент складання запиту).     

 

3.1.5. У Формі-2 показники розписуються таким чином:

доходи та фінансування спеціального фонду – відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету;

повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету в розрізі повної класифікації кредитування;

видатки – за повною економічною класифікацією видатків бюджету;

 

3.1.6. Розподіл  обсягу  видатків / надання  кредитів  загального  фонду  бюджету  за  бюджетними   програмами   при   заповненні   Форми-2   повинен забезпечувати   належне   виконання   основних   завдань   головного розпорядника,   виходячи  з   пріоритетів,   визначених   обласною   державною адміністрацією   та   обласною   радою   на   плановий   і   наступні  за  плановим два  бюджетні  періоди. Такий  розподіл  повинен  враховувати  необхідність погашення  заборгованості  минулих  періодів  та  недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому році.

 

3.1.7. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінансовим управлінням граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районногобюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних видатків або бюджетних програм у запропонованих обсягах.

 

3.2. Порядок заповнення Форми-1

 

3.2.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

 

3.2.2. У Формі-1 зазначається мета діяльності та завдання головного розпорядника, спрямовані на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку області та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

 Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

 

3.2.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування  обласного бюджету та найменування головного розпорядника.

 

3.2.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

 

3.2.5 У пункті 3 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1)     власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код класифікації доходів бюджету 25020300);

2) інші доходи спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, залучені державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 401201);

4) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком "-"  (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

У графах 3,4,5,6 підпункту 3.1 (звіт) зазначаються надходження загального та спеціального  фонду бюджету відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графах 7,8,9,10  підпункту 3,1 (затверджено) – обсяг надходжень до загального та спеціального фонду на поточний рік, затверджений розписом районного бюджету на поточний рік (з урахуванням змін, внесених до розпису районного бюджету на момент складання запиту).

У графі 11,12,13,14 підпункту 3.1 (проект) – надходження загального та спеціального фонду на плановий бюджетний період.

У графах 3,4,5,6,7,8,9,10 підпункту 3.2 (прогноз) – надходження загального та спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

4.2.6 У пункті 4 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами (підпрограмами) та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1 – 4 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми та код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом обласного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням змін, внесених до показників районного бюджету на момент складання запиту);   

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

 

3.2.7 У пункті 5 зазначаються видатки та надання кредитів спеціального фонду за бюджетними програмами (підпрограмами) та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1 – 4 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми та код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

 у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням змін, внесених до показників районного бюджету на момент складання запиту);   

у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

 

3.3. Порядок заповнення Форми-2

 

3.3.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

 

3.3.2. У пунктах 1,2,3 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету та найменування головного розпорядника, код та найменування бюджетної програми.

 

3.3.3. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми та строки її реалізації;

у підпункті 4.2 – законодавчі підстави ( нормативно-правові акти) реалізації бюджетної   програми.

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року        №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за № 574/17869,( із змінами ).

 

3.3.4. У пункті 5 зазначаються напрями використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

У підпункті 5.1 зазначаються видатки за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації видатків:

у графі 3 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4,5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період (в т.ч. бюджет розвитку);

у графі 7 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін, внесених до розпису районного бюджету на момент складання запиту;

 у графі 8,9 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період (в т.ч. бюджет розвитку) з урахуванням змін, внесених до розпису обласного бюджету на момент складання запиту;

у графі 11 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 12,13 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період (в т.ч. бюджет розвитку).

У підпункті 5.2 відображаються обсяги надання кредитів на плановий бюджетний період за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів класифікації кредитування.

Заповнення граф підпункту 5.2 проводиться у порядку, визначеному для пункту 5.1.

У підпункті 5.3 зазначаються видатки за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі кодів економічної класифікації видатків:

у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у графах 4,5,8,9 (прогноз) – видатки спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У підпункті 5.4 відображаються обсяги надання кредитів в розрізі підпрограм та кодів класифікації кредитування у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі кодів класифікації кредитування:

 у графах 3, 7 (прогноз) - загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у графах 4,5,8,9 (прогноз) – спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

3.3.5. У пункті 6 відображаються видатки, надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань.

У підпункті 6.1 зазначаються видатки на плановий бюджетний період за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань:

у графі 3 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4,5 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період (в т.ч. бюджет розвитку);

у графі 7 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін, внесених до розпису районного бюджету на момент складання запиту;

 у графі 8,9 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період (в т.ч. бюджет розвитку) з урахуванням змін, внесених до розпису обласного бюджету на момент складання запиту;

у графі 11 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 12,13 (проект) – видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період (в т.ч. бюджет розвитку).

У підпункті 6.2 зазначаються видатки за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань у наступних за плановим двох бюджетних періодах:

у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у графах 4,5,8,9 (прогноз) – видатки спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

3.3.6. У пункті 7 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники мають:

характеризувати прогрес у виконанні завдань;

забезпечувати можливість відстеження виконання завдань у динаміці та порівнянності показників результату;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

За кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

Заповнення пункту 7.1, 7.2:

у графі 4 "Джерело інформації" підпунктів 7.1 та 7.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм;

у графі 5 підпункту 7.1 (звіт) – показники відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 підпункту 7.1 (затверджено) – показники на поточний бюджетний період з урахуванням змін, внесених до паспортів бюджетних програм на момент складання запиту;

у графі 7 підпункту 7.1 (проект) – проект на плановий бюджетний період.

у графі 5,6 підпункту 7.2 (прогноз) –  показники на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

3.3.7. У пункті 8 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Обов’язкові виплати включають основну заробітну плату, оклади грошового утримання військовослужбовців, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі:

тарифні ставки (оклади) з підвищеннями, передбачені діючими умовами оплати праці;

надбавки, які носять обов’язковий характер;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, крім одноразових виплат;

доплати, які носять обов’язковий характер;

індексація грошових доходів.

Інші доплати та надбавки, що носять стимулюючий та/або необов’язковий характер, у тому числі:

доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців – одноразові виплати;

щорічна грошова винагорода працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);

за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

інші доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер.

Премії: всі види преміальних виплат.

Матеріальна допомога включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

на соціально-побутові потреби;

при виході на пенсію;

тощо.

В останньому рядку пункту 8 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

 

3.3.8. У пункті 9 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному    періоді – станом на 1 жовтня поточного бюджетного періоду;

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

 

3.3.9. У пункті 10 наводяться обласні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 10.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 10.2):

у графі 2   підпункту 10.1 та графі 2 підпункту 10.2 зазначаються назва обласної цільової програми та підпрограми;

у графі 3 підпункту 10.1 та графі 3 підпункту 10.2 – нормативно-правовий акт, яким затверджена обласна цільова програма;

у графі 4 підпункту 10.1 та графі 4 підпункту 10.2 – короткий зміст заходів, які виконуються за обласною цільовою програмою.

 

3.3.10. У пункті 11 відображаються обсяги коштів на здійснення інвестиційних проектів, які виконуються у межах бюджетної програми.

При цьому в графі 12 підпункту 11.1 та графі 12 підпункту 11.2 наводяться пояснення, що характеризують джерела фінансування.

 

3.3.11. У пункті 12 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 12.1 та 12.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 12.1 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 12.1 – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

у графах 5 та 6 підпункту 12.1 – кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 12.1 – зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 підпункту 12.1 – кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 підпункту 12.1 – бюджетні зобов'язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 12.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 підпункту 12.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

У підпунктах 12.1 та 12.2 зазначається інформація за підсумками проведеного аналізу ефективності управління головними розпорядниками своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 12.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 12.3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 12.3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункту 12.3 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 12.3 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункту 12.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 12.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом:

у графі 2 підпункту 12.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта;

у графі 3 підпункту 12.4 – відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта;

у графі 4 підпункту 12.4 – обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта;

у графі 5 підпункту 12.4 – обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсягу;

у графі 6 підпункту 12.4 – обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;

у графі 7 підпункту 12.4 – заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу.

У підпункті  12.5  зазначаються  конкретні  пропозиції  до заходів з упорядкування  зобов'язань  загального  фонду  у  плановому  бюджетному періоді  із  визначенням  термінів  їх  проведення  та  розрахунками  щодо результатів  від  впровадження  цих  заходів,  а  також  пояснення  щодо управління зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

3.3.12. У підпункті 13 проводиться аналіз результатів, досягнутий внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у поточному році, очікувані результати у плановому та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на наступні за плановим бюджетні періоди.

 

3.3.13. У підпункті 14 проводиться аналіз результатів, досягнутий внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у поточному році та очікувані результати у плановому році.

 

3.3.14. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за № 574/17869, (із змінами).

 

3.4. Порядок заповнення Форми-3

 

3.4.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються Головним фінансовим управлінням в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

 

3.4.2. У пункті 1 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування обласного бюджету та найменування головного розпорядника.

 

3.4.3. У  пункті  2  наводяться  додаткові  кошти  на  поточні  та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також  можливі  наслідки,  у  разі  якщо  додаткові  кошти  не  будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 2.1 та 2.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації.

У графі 5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2,3,4 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку "ВСЬОГО" підпунктів 2.1 та 2.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

Розділ IV. Складання бюджетних запитів за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування

 

4.1. Порядок складання бюджетного запиту

 

4.1.1      Складання бюджетного запиту здійснюється за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ рік: загальний, Форма 20__-1-1 (далі – Форма-1-1) (додаток 4);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ рік: індивідуальний, Форма 20__-2-1 (далі – Форма-2-1) (додаток 5);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ рік: додатковий, Форма 20__-3-1         (далі – Форма-3-1) (додаток 6).

 

4.1.2. Форми складаються послідовно, тобто Форма – 2-1 складається на підставі показників Форми -1-1, і лише після їх заповнення, в разі необхідності, заповнюється Форма -3-1.

 

4.1.3. Звітні дані за минулий рік, що зазначаються у Формі -1-1, Формі-2-1 та Формі-3-1 приводяться  у відповідність до класифікації планового року.

 

4.1.4. Для аналізу показників, які застосовуються у Формі-1-1, Формі-2-1 та Формі-3-1 бюджетного запиту на плановий рік, використовують дані звіту за минулий рік (поданого органам Державної казначейської служби у районі) та показники, які затверджені розписом районного бюджету на поточний рік (з урахуванням змін, внесених до показників обласного бюджету на момент складання запиту).

 

4.1.5. У формі-2-1 показники розписуються таким чином:

доходи та фінансування спеціального фонду – відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету;

повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету в розрізі повної класифікації кредитування;

видатки – за повною економічною класифікацією видатків бюджету;

 

4.1.6. Розподіл обсягу видатків / надання кредитів загального фонду бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів при заповненні Форми 2-1 повинен забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника, виходячи з пріоритетів, визначених Кабінетом Міністрів України, районною державною адміністрацією та районною радою на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Такий розподіл повинен враховувати необхідність погашення заборгованості минулих періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому році.

 

4.2. Порядок заповнення Форми-1-1

 

4.2.1. Форма-1-1 призначена для  здійснення аналізу прогнозного обсягу ресурсів для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету за джерелами надходжень до спеціального фонду, як на плановий рік, так і на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

4.2.2. У пункті 1 Форми-1-1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника.

 

4.2.3. У пункті 2 Форми-1-1 подаються показники  прогнозу надходжень за кожним кодом тимчасової класифікації видатків.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1)     власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів
бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код класифікації доходів бюджету 25020300).

2) інші доходи спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, залучені державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 401201);

4) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком "-"
(у розрізі класифікації кредитування бюджету).

У графах 3,4,5,6 підпункту 2.1 (звіт) зазначаються надходження загального та спеціального фонду бюджету  відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графах 7,8,9,10 підпункту 2.1 (затверджено) – обсяг надходжень до загального та спеціального фонду на поточний рік, затверджений розписом районного бюджету на поточний рік (з урахуванням змін, внесених до розпису районного бюджету на момент складання запиту).

У графі 11,12,13,14 підпункту 2.1 (проект) – надходження загального та спеціального фонду на плановий бюджетний період.

У графах 3,4,5,6,7,8,9,10 підпункту 2,2 (прогноз) – надходження загального та спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

4.3. Порядок заповнення Форми-2-1

 

4.3.1. Форма-2-1 передбачає здійснення: розподілу головним розпорядником граничних обсягів видатків / надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та складання прогнозу видатків / надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі функцій.

 

4.3.2. У пункті 1 Форми-2-1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника.

 

4.3.3. У пункті 2 зазначається інформація про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік, доведеного  фінансовим управлінням, та прогноз видатків / надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим бюджетні періоди за відповідною функціональною структурою.

При заповненні зазначеної таблиці: стосовно видатків / надання кредитів загального фонду бюджету: у графах 3,4,5,6,7 зазначається:

у графі 3 (звіт) – касові видатки / надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби у районі;

у графі 4 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік                        (з урахуванням змін, внесених до обласного бюджету на момент складання запиту);

у графі 5 (проект) – розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

При визначенні видатків / надання кредитів загального фонду бюджету на певну функцію на плановий рік кожен головний розпорядник повинен оцінити необхідні і можливі бюджетні ресурси для її продовження у наступних за плановим бюджетних періодах, очікуваний результат і вплив від впровадження функції у плановому році на обсяг відповідних видатків / надання кредитів загального фонду бюджету в наступні бюджетні періоди.

При цьому, граничний обсяг видатків / надання кредитів загального фонду бюджету, що склався по рядку „Всього” у графі 5 не повинен перевищувати доведеного  фінансовим управлінням граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік.

Прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди (графи 6, 7) – прогнозні обсяги видатків та надання кредитів загального фонду обласного бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів з врахуванням  індикативних прогнозних показників місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. 

 

4.3.4. У пункті 3 в таблицю викладу запиту видатків / надання кредитів за функціональною структурою включаються показники видатків / надання кредитів відповідно за економічною класифікацією / класифікацією кредитування за кожною функцією окремо, а саме:

Стосовно видатків / надання кредитів загального фонду бюджету:

у графі 3 (звіт) – касові видатки / надання кредитів загального фонду відображаються відповідно до звіту за минулий рік, поданого органам Державної казначейської служби у районі (з урахуванням капітальних видатків);

у графі 7 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом обласного бюджету на поточний рік       (з урахуванням змін, внесених до розпису обласного бюджету на момент складання запиту);

у графі 11 (проект) – проект видатків / надання кредитів на плановий рік виходячи з доведеного граничного обсягу.

Стосовно видатків / надання кредитів спеціального фонду бюджету:

у графі 4 (звіт) – касові видатки / надання кредитів спеціального фонду
у минулому році відображаються відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби ;

у графі 8 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом обласного бюджету на поточний рік (з урахуванням змін, внесених до розпису обласного бюджету на момент складання запиту);

у графі 12 (проект) – проект видатків / надання кредитів спеціального фонду по кожній функції, які передбачається проводити у плановому році.

Виклад запиту видатків / надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі економічної класифікації / класифікації кредитування (підпункт 3.3.) заповнюється за кожною функцією окремо по загальному та спеціальному фондах.

 

4.3.5. У пункті 4 „Структура видатків на оплату праці» наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний та плановий періоди.

Розподіл видатків на оплату праці необхідно навести у розрізі обов’язкових виплат, стимулюючих доплат та надбавок, премій, матеріальної допомоги та інших виплат.

1) Обов’язкові виплати включають основну заробітну плату, оклади грошового утримання військовослужбовців, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі:

тарифні ставки (оклади) з підвищеннями, передбачені діючими умовами оплати праці;

надбавки, які носять обов’язковий характер;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, крім одноразових виплат;

доплати, які носять обов’язковий характер;

індексація грошових доходів.

2) Інші доплати та надбавки, що носять стимулюючий та/або необов’язковий характер, у тому числі:

доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців – одноразові виплати;

щорічна грошова винагорода працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо);

за суміщення професій (посад) або збільшення обсягу виконуваних робіт;

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

інші доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер.

3) Премії: всі види преміальних виплат.

4) Матеріальна допомога включає всі види матеріальних допомог, у тому числі:

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

на соціально-побутові потреби;

при виході на пенсію.

В останньому рядку пункту 4 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

 

4.3.6 У пункті 5 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 жовтня поточного бюджетного періоду;

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

 

4.3.7. У підпунктах 6.1 та 6.2 пункту 9 наводиться перелік обласних (цільових) програм, які передбачається виконувати з використанням коштів обласного бюджету, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок бюджетних коштів відповідно у плановому році та наступних за плановим двох бюджетних періодах, із наведенням відповідних обсягів видатків / надання кредитів бюджету.

 

4.3.8. У підпунктах 7.1-7.2 аналізується ефективність управління головним розпорядником своїми  зобов’язаннями в минулому та у поточному роках за загальним фондом,  включаючи кошти, що передаються із загального фонду  бюджету  до  бюджету  розвитку (спеціального фонду),  в розрізі  кодів тимчасової класифікації видатків, кредитування та  економічної  класифікації видатків  (проведені  видатки,  стан  погашення  кредиторської  заборгованості

загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі установ і чисельності працівників у відповідність з передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на плановий рік у відповідність з граничними обсягами видатків на плановий рік.

Підпункт 7.1:

у графі 3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом обласного бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби ;

у графі 5, 6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за Формою № 7 „Звіт про бюджетну заборгованість”;

Після визначення зміни кредиторської заборгованості (графа 7) заповнюється графа 8,9 – погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фонду за поточний рік.

Підпункт  7.2:

у графі 3 таблиці 7.2 проставляються затверджені призначення на поточний рік з  урахуванням всіх внесених змін до розпису (з урахуванням змін, внесених до розпису обласного бюджету на момент складання запиту);

у графі 4 пункту 7.2 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року) проставляються дані звіту за Формою № 7 „Звіт про бюджетну заборгованість”;

у графі 8 таблиці 7.2 - граничний обсяг видатків на плановий рік;

Підпункт 7.3:

у графі 3 таблиці 7.3 проставляються затверджені призначення на поточний рік з  урахуванням всіх внесених змін до розпису(з урахуванням змін, внесених до розпису районногобюджету на момент складання запиту);

 у графі 4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України;

у графі 5, 6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за Формою № 7 „Звіт   про бюджетну заборгованість”;

у графі 7 проставляється очікувана дебіторська заборгованість на початок планового періоду, аналізуються причини виникнення заборгованості (графа 8) та наводяться заходи щодо її ліквідації (графа 9).

 

4.4. Порядок заповнення Форми-3-1

 

4.4.1. У разі наявності пропозицій про збільшення граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду на плановий рік, може бути заповнюється Форма-3-1, в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення поточних видатків та обсяги капітальних видатків на плановий рік (запити на збільшення видатків / надання кредитів можливі лише по функціях, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).

Зазначені пропозиції будуть розглядатися  фінансовим управлінням в ході доопрацювання проекту обласного бюджету на плановий рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів районного бюджету на плановий рік.

При цьому, не є підставою для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення граничних обсягів видатків / надання кредитів загального фонду) бюджетним установам, по яких головним розпорядником зменшено порівняно з поточним роком обсяги видатків / надання кредитів у зв’язку з перерозподілом, здійсненим під час розподілу граничного обсягу видатків / надання кредитів у пункті 3 Форми-1-1 з метою збільшення інших видатків / надання кредитів.

 

4.4.2. У пункті 2.1 показники у графах 3, 4, 5 повинні співпадати
з показниками у графах 3, 4, 5 пункту 2 таблиці Форми-2-1 за відповідними кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. У цій формі в графі 6 заповнюються показники тільки по тих кодах тимчасової класифікації видатків та кредитування, які згідно з положеннями нормативно-правових актів не забезпечені доведеним граничним обсягом видатків / наданих кредитів загального фонду на плановий рік і є пріоритетними. Тому в графі 6 проставляється лише додаткова потреба (+) до обсягу на плановий рік.

У графі 7 заповнюються обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий рік, включаючи кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти), вплив у разі виділення або не виділення цих коштів на виконання функцій в плановому році, зміни результативних показників, які характеризують виконання функції та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання функції.

При заповненні форм навести наслідки, які очікуються у разі не проведення зазначених видатків / надання кредитів, та пояснити, які альтернативні заходи були здійснені головним розпорядником для забезпечення виконання функцій та напрямків діяльності.

 

 

Заступник начальника - начальник

бюджетного відділу фінансового управління                                Т.С.Клименко

 

Додаток 1
до Інструкції з підготовки

бюджетних  запитів

 

 

Форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ РІК: загальний (Форма 20__-1)

 

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__)  

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                         КВК           

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

 

3.Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника:

3.1. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 20__ рік:         

Код

Найменування видів надходжень

20__ рік (звіт)

 

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальні

спеціальні

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальні

спеціальні

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

401000

Запозичення

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

602100

На початок періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

602200

На кінець періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 20__-20__ роки:                                                                                                                                                                                         

Код

Найменування видів надходжень

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальні

спеціальні

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

401000

Запозичення

Х

 

 

 

Х

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розподіл прогнозного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 20__ рік за бюджетними програмами та підпрограмами, порівняння з відповідними показниками на 20__ і 20__ роки та прогноз на 20__ - 20__ роки  грн.)

КПКВК

КТКВК

Найменування видатків / надання кредитів за програмною класифікацією

Відповідальний виконавець

20__ рік
(звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

5. Розподіл прогнозного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду на 20__ рік за бюджетними програмами та підпрограмами, порівняння з відповідними показниками на 20__ і 20__ роки та прогноз на 20__ - 20__ роки

                                                                                                                                                                                                                                       (грн.)

 

КПКВК

КТКВК

Найменування видатків / надання кредитів за програмною класифікацією

Відповідальний виконавець

20__ рік
(звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік
(проект)

20__ рік
(прогноз)

20__ рік
(прогноз)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

                         

Додаток 2
до Інструкції з підготовки

                                                                                                                                              бюджетних  запитів

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__ РІК: індивідуальний (Форма 20__-2)

 

 

1.      ___________________________________________________________________________ (__) (__)  

                 (найменування головного розпорядника  місцевого  бюджету)                                     КВК

                

2.      ________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

                 (найменування відповідального виконавця у межах  місцевого  бюджету)          КВК/відповідальний виконавець

 

3.      ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__) (__)

                                    (найменування бюджетної програми)                                                                           КПКВК

 

4.      Основна мета виконання бюджетної програми, законодавчі підстави та строки її реалізації

4.1.  Основна мета виконання бюджетної програми та строки її реалізації

4.2.  Законодавчі підстави реалізації бюджетної програми

 

5.Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації/класифікації кредитування*

 

5.1. Виклад запиту видатків на 20__ рік за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації видатків

(грн.)

КЕКВ

Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Виклад запиту надання кредитів на 20__ рік за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів класифікації кредитування

(грн.)

ККК

Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Виклад запиту видатків на 20__-20__ роки за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації видатків

(грн.)

КЕКВ

Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Виклад запиту надання кредитів на 20__-20__ роки за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів класифікації кредитування

(грн.)

ККК

Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань*

6.1. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань на 20__ рік

(грн.)

№ з/п

Підпрограма/
завдання бюджетної програми

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань на 20__-20__ роки

(грн.)

№ з/п

Підпрограма/завдання
бюджетної програми

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

в т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми (в розрізі підпрограм та завдань) *

7.1. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 20__ році

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Підпрограма

Назва підпрограми

 

 

Завдання

Назва завдання

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

Назва завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 20__–20__ роках

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

 
 

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма

Назва підпрограми

 

 

Завдання

Назва завдання

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

Назва завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Структура видатків на оплату праці*

(грн.)

Найменування видатків

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах*

Категорії працівників

20__ рік (звіт)

20__ рік (план)