Положення про сектор

Версія для друкуВерсія для друку

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про сектор з питань надання адміністративних послуг

районної державної адміністрації

 

1. Сектор  з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації (далі - Сектор) є структурним підрозділом Лохвицької районної державної адміністрації. Сектор підпорядковується голові райдержадміністрації та першому заступнику голови райдержадміністрації.

 2. Основними завданнями Сектору є здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру надання адміністративних послуг  при  Лохвицькій районній державній адміністрації (далі – Центр) як постійно діючим органом.

3.  У своїй діяльності Сектор керується Конституцією України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про звернення громадян», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голів Полтавської обласної та Лохвицької районної державних адміністрацій, Регламентом Лохвицької районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Сектор при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з суб’єктами надання адміністративних послуг, центральними та місцевими органами виконавчої влади,  іншими  державними  органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, або організаціями.

5. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації в установленому законом порядку.

6. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка має  вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітнім рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі не менше 3 років, або в інших сферах не менш 5 років, або післядипломну освіту у сфері управління з кваліфікаційним рівнем магістра державного управління за відповідною спеціалізацією.

7. На посаду адміністратора Сектору призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітнім рівнем магістра, спеціаліста, або післядипломну освіту у сфері управління, з кваліфікаційним рівнем магістра державного управління відповідної спеціалізації, стаж роботи за фахом на державній службі  не менше 2-х років або стаж роботи за фахом в інших сферах діяльності не менше 3-х років.

8. Основні функціями Сектору є:

1) реалізація  державної  політики  у  сфері  надання  адміністративних послуг;

2) керівництво Центром надання адміністративних послуг при Лохвицькій райдержадміністрації як постійно діючим робочим органом та відповідальність за організацію його діяльності;

3) забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг замовниками;

4) здійснення діяльності з надання адміністративних послуг за принципами:

верховенства права;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагається для отримання адміністративних послуг;

доступності та зручності для суб’єктів звернень.

5) контроль за додержанням відповідальними особами та суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду та видачі документів суб’єктам звернень.

9. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає консультації та роз’яснення фізичним та юридичним особам щодо порядку отримання адміністративних послуг;

2) приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративної послуги, здійснює перевірку наявності всіх необхідних доку-ментів та їх відповідність вимогам чинного законодавства;

3) здійснює реєстрацію та передачу вхідного пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги та передачу вихідного пакету документів (результату) суб’єкту звернення;

4) забезпечує документообіг в процесі надання адміністративних послуг;

5) забезпечує взаємодію представників суб’єктів надання адміністративних послуг;

6) інформує голову райдержадміністрації та першого заступника голови райдержадміністрації про кількісні та якісні показники роботи Центру;

7) розробляє та вносить пропозиції щодо удосконалення процедури надання адміністративних послуг;

8) забезпечує  контроль за термінами надання адміністративних послуг.

10. Сектор має право:

1) при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіяти з суб’єктами надання адміністративних послуг, центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, або організаціями;

2) в установленому законодавством порядку отримувати від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, необхідну для організації надання адміністративних послуг;

3) координувати дії та вимоги усіх суб’єктів надання адміністративних послуг, які беруть участь у роботі Центру.

          11. Сектором забезпечується надання адміністративних послуг через завідувача Сектору та адміністратора Сектору шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

          12. Завідувач Сектору:

1) здійснює керівництво роботою Центру та Сектору, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру та Сектору;

2) організовує діяльність Центру та Сектору, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Лохвицької районній державній адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції та завдання адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

13. Завідувач Сектору та адміністратор Сектору мають іменні печатки (штампи) із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові та найменуванням Центру надання адміністративних послуг при Лохвицькій районній державній адміністрації.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці та кошторис видатків Сектору затверджує голова Лохвицької районної державної адміністрації.

 

 

Наверх ↑