Положення про відділ

Версія для друкуВерсія для друку

 

ТИМЧАСОВЕ  ПОЛОЖЕННЯ

про відділ економічного розвитку, торгівлі та  інфраструктури

Лохівицької райдержадміністрації

 

1.Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Лохвицької районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складує підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку Полтавської  обласної державної адміністрації.

2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів обласної і районної державних адміністрацій, а також цим положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації у районі:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної регіональної політики;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

4. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, розпоряджень голів обласної і районних державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, центрів надання адміністративних послуг та їх адміністраторів;

5) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

6) розробляє проект регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

7) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку області на середньо - та короткостроковий період і зпгпльнодержавних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

8) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми його економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також бере участь у розробці проектів обласних та державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

9) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

10) здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці для визнання територій депресивними; розробляє програми подолання депресивності територій і здійснює моніторинг їх виконання;

12) розробляє та надсилає проекти програм транскордонного співробітництва центральним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів);

13) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на регіональному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток регіону;

14) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

15) готує пропозиції щодо:

погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

16) аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає Департаменту економічного розвитку відповідну інформацію;

17) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

18) готує та подає Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

19) розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

20) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

21) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

22) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

23) бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

24) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні діяльності дозвільних органів та державних адміністраторів;

25) забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та подає центральним органам виконавчої влади:

фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління районної  державної адміністрації;

стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;

виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює районна державна адміністрація;

             26) забезпечує проходження експертизи регіональних цільових (комплексних) програм, згідно Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання районних (цільових) програм;

27) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування переліку товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню;

28) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

29) інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", та подає Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації відповідну інформацію;

30) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

31) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

32) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

33) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

34) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

35) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

36) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної  державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

37) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

38) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

39) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

40) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

41) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

42) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

43) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він  є;

44) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

45) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

46) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

47) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

48) бере участь у роботі з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

49) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

50) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

51) забезпечує захист персональних даних;

52) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 5. Відділ має право:

  1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за  погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
  2. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  3. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної  державної адміністрації за погодженням із заступником голови районної державної адміністрації та  з начальником  Департаменту економічного розвитку Полтавської обласної державної адміністрації;

працівників відділу призначає на посаду і звільняє з посади голова районної державної адміністрації за погодженням з начальником відділу.

7. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання; накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;

затверджує положення про функціональні обов'язки працівників відділу.

8. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників  та видатки на утримання відділу  в межах асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної  адміністрації. 

Фінансово-господарську діяльність відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури  райдержадміністрації здійснює відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

Відділ не є юридичною особою, не має самостійного балансу, реєстраційних рахунків в установах Державного казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Відділ має бланк із своїм найменуванням.       

 

Наверх ↑