Регламент роботи

Версія для друкуВерсія для друку

Лохвицька райдержадміністрація,

вул.Перемоги, 1, м.Лохвиця, 37200

Е-mail: lochv_rda@adm-pl.gov.ua

 

 

                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної

адміністрації

         16 листопада 2007 року № 326

          (в редакції розпорядження

голови районної державної

адміністрації

          14 серпня 2017 р. № 255 )

 

 

 

Регламент

Лохвицької районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

1. Регламент Лохвицької районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Лохвицької районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрація).

2. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови (далі - заступники голови), керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов'язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника,  заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдерж-адміністрації,  а також із завідувачем юридичного сектору апарату райдерж-адміністрації та начальником відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Планування роботи райдержадміністрації

 

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), та поточними (квартальними) планами, а у разі потреби – оперативними планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

7. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її апарату та структурних підрозділів.

8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, по-годженими із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Планування  роботи  райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі - акти законодавства), доручень Прем¢єр-міністра України, розпоряджень голови Полтавської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), державних, регіональних і місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих Лохвицькою районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані зі здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району, або окремих його адміністративно-територіальних одиниць,  функціонуванням галузей господарського комплексу  та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови рай-держадміністрації, його заступників та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання щодо:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадмі-ністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрацій, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової пере-вірки стану справ.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні струк-турні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням  голови на підставі доповідної записки заступників голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

11. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступниками  голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдерж-адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступників голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації.

13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, струк-турних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдерж-адміністрації.

14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційній веб-сторінці райдержадміністрації Полтавської  облдержадміністрації та у разі необхідності - у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

15. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього зав-дань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації і заступників голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, актів та доручень Президента України, Прем¢єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань здійснення повноважень райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голів рай-держадміністрації та облдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації  їх  роботи,  готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії рай-держадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території Лохвицького району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

організовує роботу із забезпечення доступу до публічної інформації в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-правовими актами у цій сфері та відповідними розпо-рядженнями голови райдержадміністрації; відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації несе посадова особа, яка виконує функції у сфері забезпечення доступу до публічної інформації; у структурних підрозділах райдержадміністрації відпові-дальність за  організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників та відповідальних осіб, визначених наказами керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації;

забезпечує ведення Державного реєстру виборців в межах Лохвицького району;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення      діяльності райдержадміністрації;  забезпечує  дотримання  режиму роботи в адміністративному будинку, у якому розміщена райдержадміністрація; забезпечує організацію приймання-передачі інформації  засобами  електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях, у яких розміщена райдержадміністрація, та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами Полтавської облдержадміністрації та її апаратом, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Регламенту та положення про її апарат, що затверджується розпо-рядженням голови райдержадміністрації.

 

Кадрова робота

 

18. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питань щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

19. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також інших питань управління персоналом.

20. Організацію кадрової роботи в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, здійснює відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації,  в інших структурних підрозділах райдержадміністрації виконання кадрової роботи за рішенням їх керівників покладається на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток  ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної    таємниці.

23. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар¢єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

25. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, іншими державними відзнаками, відзнаками облдержадміністрації та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдерж-адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

26. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

27. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації.

 

 

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

28. Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у  центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 (зі змінами).

Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується  головою райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення  документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

Організація електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами, документами у сканованій формі без електронного цифрового підпису визначається головою райдержадміністрації.

29. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов'язків), керівник апарату райдержадміністрації та керівники її структурних підрозділів.

30. Контроль за виконанням документів здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем¢єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, доручення заступників голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконаннями завдань, визначених актами  законодавства, дорученнями  Прем¢єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, дорученнями заступників голови облдержадміністрації та райдержадміністрації здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації, а за розглядом  запитів і звернень народних депутатів України,  депутатів місцевих рад та звернень громадян – головним спеціалістом відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації.

31. Для здійснення контролю за виконанням  актів законодавства, доручень Прем¢єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, доручень  заступників голови облдержадміністрації та райдержадміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи  з  організації  і  контролю  за  виконанням  у  цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу обов'язків).

32. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем¢єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, доручень заступників голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України та запитів і звернень народних депутатів  України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників (відповідно до розподілу обов'язків).

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання доку-ментів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученнями  Прем¢єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдерж-адміністрації та райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив  своєчасного  чи  у  повному  обсязі  виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації або його   заступник (відповідно до розподілу обов'язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається органу виконавчої влади вищого рівня підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що під-тверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків).

 

 

Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого

прийому громадян

 

35. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на головного спеціаліста від-ділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадмі-ністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, зат-вердженої  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами).

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов'язків), керівником  апарату райдержадміністрації,  керівником  відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

37. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його  заступники,  керівник  апарату, керівники структурних підрозділів рай-держадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдерж-адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

Головний спеціаліст відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє реко-мендації, спрямовані на усунення причин виникнення  обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких  громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

 

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

 

38. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

Юридичний сектор з питань правового забезпечення діяльності райдерж-адміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.

39. У своїй діяльності юридичний сектор керується Конституцією та законами  України,  а  також  указами  Президента  України,  актами  Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голів облдерж-адміністрації та райдержадміністрації.

 

40. Основними завданнями юридичного сектору є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і   неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка  інформаційних,  довідкових  та  інших  матеріалів з питань застосування законодавства.

 

41. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдерж-адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси  райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадмі-ністрації відповідно до  Регламенту та положення про юридичний сектор, що затверджується головою райдержадміністрації.

 

42. Завідувач  юридичного сектору:

здійснює керівництво роботою юридичного сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в  райдержадміністрації;

організовує роботу працівників юридичного сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників сектору та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії

райдержадміністрації

 

43. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації  голова райдержадміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні ор-гани (ради, колегії, робочі групи тощо), комісії. Завдання, функції та персо-нальний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами)  утворюється Громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції                            райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія райдержадміністрації (далі - колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату рай-держадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

45. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування,

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх     представники.

46. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадмі-ністрації, позачергові – у міру потреби.

47. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

48. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

 

49. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569 (зі змінами), Положенням про колегію райдержадміністрації та цим Регламентом.

 

Порядок підготовки та проведення нарад

 

50. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації, у заступників голови (відповідно до розподілу обов'язків) – на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань - подаються у день проведення наради.

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

Протоколи нарад у заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації оформлює відповідальний працівник структурного підрозділу, за ініціативою якого така нарада проводилась.

Протоколи нарад у голови,  заступників голови, керівника апарату рай-держадміністрації та документи до них зберігаються у загальному відділі апарату райдержадміністрації відповідно до номенклатури справ.

53. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови, доручення голови райдержадмі-ністрації, або наказ керівника структурного підрозділу.

За результатами розгляду питань на нараді у заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації може ініціюватись видання в установленому порядку  розпорядження  голови  райдержадміністрації  або дане  доручення заступників голови райдержадміністрації. Контроль за виконанням рішень наради (доручень) здійснюють заступники голови, керівник апарату райдерж-адміністрації або посадові особи, на яких ними покладено такі обов¢язки.

54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

 

Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдерж-адміністрації

 

55. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем¢єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадмі-ністрації розпорядження.

56. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

57. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

58. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку  конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів  окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному  органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату  та  інші  органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів  райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови та ке-рівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціал і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання  актів  законодавства та доручень Прем¢єр-міністра України та розпоряджень голови облдержадміністрації, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження проекту розпорядження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпо-рядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.  

59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів  райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

60. Головний  розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чо-тирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи та інших дорадчих (консультативних) органів або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

61. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення вклю-чаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпоряд-ження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень  додається порівняльна таблиця до проекту розпорядження (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

62. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

63. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, виз-начається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдерж-адміністрації.

64. У разі  розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами).

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення Державної регуляторної служби України про його по-годження;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58-64 цього Регламенту.

За дорученням  голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов'язків), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

66. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у юридичному секторі апарату райдержадміністрації.

У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний сектор доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк суп-ровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний сектор опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби,  редагує проект розпорядження.

Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

67. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

68. Проект розпорядження з основної діяльності  візується керівником органу (структурного підрозділу), у якому його створено, в обов¢язковому порядку -  завідувачем юридичного сектору, начальником загального відділу,  начальником відділу організаційної роботи та управління персоналом, заступником  голови  райдержадміністрації,  що  відповідає за його підготовку, головним спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації (з питань контролю).

Проект розпорядження з кадрових питань (особового складу) візується  начальниками відділу організаційної роботи та управління персоналом, завідувачем юридичного сектору, а також залежно від виду розпорядження – начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадмі-ністрації, іншими посадовими особами, яких стосується цей документ.

Після завершення процедури погодження, вищезазначені в цьому пункті проекти розпоряджень голови райдержадміністрації передаються на погодження керівнику апарату райдержадміністрації.

69. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження  голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731(із змінами).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та    обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Додатки  до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною  таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдерж-адміністрації, а в разі його відсутності – заступниками голови райдержадмі-ністрації (відповідно до розподілу обов'язків).

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з реєстром розсилки та оприлюднюються  на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації Полтавської облдержадміністрації в установленому головою райдержадміністрації порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження голови райдержадміністрації.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження голови

райдержадміністрації

 

70. Проект розпорядження голови райдержадміністрації, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, або окремої чи окремих адміністративно-територіальних одиниць, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження місцевих програм економічного, соціального, культурного  розвитку,  а  також  має  важливе  соціально-економічне  значення для його розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпоряд-ження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпоряд-ження голови райдержадміністрації повинна містити обґрунтування не обхід-ності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження голови райдержадмі-ністрації, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект  розпорядження голови райдержадміністрації, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

72. Організація  проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає головному спеціалісту апарату райдержадміністрації (з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю) проект розпорядження голови райдержадміністрації разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами).

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження голови райдержадміністрації за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадмі-ністрації.

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної

влади та органами місцевого самоврядування

 

74. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

75. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку району до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку району, що надійшов від інших державних органів для по-годження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 76. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів Національної поліції України, Антимонопольного комітету, Державної служби статистики, Державної аудиторської служби в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються по-годженими.

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                       А.ВЛАСЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Регламенту

(пункт 58)

 

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

_____________________________________________
(назва)
Проект розпорядження розроблено _______________________________________________ 
                                                                                                   (найменування структурного 
_____________________________________________________________________________ 
підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)
_____________________________________________________________________________ 
(підстава для розроблення)
та погоджено: 
без зауважень 
     _____________________                                                        __________________________ 
           (посада)                                                                                                             (ініціал та прізвище) 
із зауваженнями (пропозиціями), які враховано 
     _____________________                                                        __________________________ 
           (посада)                                                                                                            (ініціал та прізвище) 
із зауваженнями (пропозиціями), які враховано частково 
     _____________________                                                        __________________________ 
         (посада)                                                                                                            (ініціал та прізвище) 
із зауваженнями (пропозиціями), які не враховано 
     _____________________                                                        __________________________ 
           (посада)                                                                                                            (ініціал та прізвище) 
     
Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту 58 Регламенту Лохвицької районної державної адміністрації, затвердженого розпо-рядженням  голови  Лохвицької районної державної адміністрації від 16 листопада 2007  р. № 326, вважаються такими, що погодили проект без зауважень: 
 
______________________                   ______________             _______________________ 
(найменування посади                                              (підпис)                                   (ініціал та прізвище) 
керівника структурного  
підрозділу, іншого 
органу, що є головним 
розробником) 
 _____ ____________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТОК 2

до Регламенту

(пункт 59)

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

     щодо проекту розпорядження _______________________________ 
                                                                                (назва) 
1.      Враховані зауваження (пропозиції) 
 
Редакція частини проекту розпорядження,   до  якої висловлено  зауваження  (пропозиції)
Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст
Спосіб
врахування
 
2.      Неврегульовані розбіжності 
 
Редакція спірної частини проекту розпорядження
Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження  (пропозиції) та їх зміст 
Обґрунтування причин відхилення зауважень
(пропозицій) головним розробником     
 
______________________                  ______________               _________________________ 
(найменування посади                                               (підпис)                                       (ініціал та прізвище) 
керівника структурного 
підрозділу, іншого 
органу, що є головним 
розробником) 
 _____ ______________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 3

до Регламенту

(пункт 60)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження ____________________________________

                                                               (назва)

 

1.      Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства,  доручення Прем¢єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2.      Мета і шляхи її досягнення

 

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3.      Правові аспекти

 

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік норма-тивно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4.      Фінансово-економічне обґрунтування

 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

5.      Позиція заінтересованих органів

 

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на  пошук  взаємоприйнятного  рішення,  врегулювання  спірної позиції, зазначається, чи

 

                                                                                                        Продовження додатка 3

 

проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6.      Регіональний аспект

 

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

7.      Громадське обговорення

 

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

8.      Прогноз результатів

 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники),  за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

______________________               ______________                  _________________________ 
(найменування посади                                         (підпис)                                            (ініціал та прізвище) 
керівника структурного 
підрозділу, іншого 
органу, що є головним 
розробником) 
 _____ ______________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 4

до Регламенту

                                       (пункт 61)

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження ____________________________________

                                               (назва)

 

Зміст положення  чинного 
розпорядження
Зміст відповідного положення
 проекту розпорядження
 
 
_______________________          ________________                    _______________________
(найменування посади                                       (підпис)                                                (ініціал та прізвище) 
керівника структурного 
підрозділу, іншого 
органу, що є головним 
розробником) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 5

до Регламенту

(пункт 66)

_________________________________________

                                                                                 (найменування структурного підрозділу,

                                                                                  іншого органу, що є головним розробником)

   
 
               Відповідно до Регламенту Лохвицької районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови від ________________ р.  №_______, повертаємо проект розпорядження ___________________________________________________________
                                                                            (назва) 
для приведення його у відповідність з вимогами пункту ____________ зазначеного Регламенту. 
 
Додаток: на _____ арк. 
______________________                      ______________           _________________________ 
      (керівник апарату)                                                   (підпис)                                    (ініціал та прізвище) 
 
 
 _____ _____________ 20___ р. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Регламенту

                                       (пункт 66)

 

 

ВИСНОВОК

юридичного сектору апарату райдержадміністрації

          

до проекту розпорядження _________________________________                                                       

                                                               (назва)

     Проект розпорядження розроблено ____________________________________________ _____________________________________________________________________________
                                                                (найменування структурного підрозділу,
_____________________________________________________________________________ 
іншого органу, що є головним розробником)
 
     1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності: 
     1) _________________________________________________________________________ 
(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,
_____________________________________________________________________________ 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації)
     2) ________________________________________________________________________ 
(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються
_____________________________________________________________________________ 
недоліки, зокрема логічні та змістові)
     2. Узагальнений висновок ___________________________________________________ 
                                                        (наводиться узагальнений висновок та
_____________________________________________________________________________ 
пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність
_____________________________________________________________________________ 
прийняття та обґрунтованість проекту, доцільність способу
правового врегулювання питання, порушеного в ньому)
 
     Правову експертизу проекту розпорядження проведено: 
______________________                    ______________             _________________________ 
(найменування посади                                                 (підпис)                                          (ініціал  та прізвище) 
працівника юридичного 
сектору) 
______________________                   ______________              _________________________ 
(завідувач юридичного сектору)                                  (підпис)                                          (ініціал та прізвище) 
 
 

______ ____________ 20___ р.

 

 

 

 

Наверх ↑