Про визначення операторів ана-літичної інформаційно-телекомуні-каційної системи «Державний реєстр виборців» та адміністратора безпеки відділу ведення Державного реєстру ви-борців апарату райдержадмініс-трації